14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Integrationsloven § 16

Lov om integration af udlændinge i Danmark paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af integrationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Udlændinge omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, skal, hvis de på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, som tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 10.

•••

Stk. 2 Udlændinge omfattet af § 2, stk. 4, skal, hvis de på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et introduktionsprogram, som tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 10.

•••

Stk. 3 For flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der er berettiget til at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, omfatter selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

  • 1) danskuddannelse, jf. § 21, og

  • 2) beskæftigelsesrettede tilbud, jf. § 23.

•••

Stk. 4 For andre flygtninge og familiesammenførte udlændinge end de i stk. 3 nævnte omfatter selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

  • 1) danskuddannelse, jf. § 21, og

  • 2) beskæftigelsesrettede tilbud, jf. § 23, stk. 6, hvis de pågældende er berettiget til og ønsker at modtage sådanne.

•••

Stk. 5 Udlændinge, som får tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, har pligt til at deltage aktivt i programmets enkelte dele, idet § 106 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats dog finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår udlændingens pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud. Omfanget og indholdet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets eller introduktionsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en kontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen, jf. § 19.

•••

Stk. 6 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet skal påbegyndes snarest muligt, og senest 1 måned efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet skal tilrettelægges, med henblik på at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet skal tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger, således at udlændingen kan gennemføre programmet hurtigst muligt, og tilbuddene må ikke stille sig hindrende i vejen for udlændingens mulighed for at varetage et arbejde.

•••

Stk. 7 Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt inden for 2 uger og senest ved selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets eller introduktionsprogrammets påbegyndelse give en udlænding, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løntilskud, jf. §§ 23 b og 23 c, medmindre det er åbenbart, at udlændingen ikke er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud.

•••

Stk. 8 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet har en varighed på 1 år og skal tilrettelægges, med henblik på at udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse, inden for 1 år efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. denne lovs § 4 eller § 30, stk. 2, i lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Opnår udlændingen ikke ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for 1 år, skal selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet forlænges. Det samlede selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram kan dog højst have en varighed på 5 år.

•••

Stk. 9 Mindreårige, uledsagede flygtninge kan få tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram.

•••

Stk. 10 Udlændinge, som opfylder betingelserne for hjælp efter kapitel 6 c i lov om aktiv socialpolitik og kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal ikke have tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, men have tilbud om danskuddannelse, jf. § 21.

•••
profile photo
Profilside