14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsendelsesbekendtgørelsen § 28

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsendelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 771 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Underskriftskrav m.v.
Årsrapporten skal være forsynet med dokumentation for, at den er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder lovgivningen i en udenlandsk stat, hvis den virksomhed, som har udarbejdet årsrapporten, har hjemsted i en udenlandsk stat.

•••

Stk. 2 Det skal tydeligt fremgå af årsrapporten, hvem der har udarbejdet, godkendt og bekræftet årsrapporten, idet de pågældendes navne og funktioner skal være tydeligt angivet i årsrapporten.

•••

Stk. 3 Dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan, som har godkendt årsrapporten, bekræfter ved sin underskrift på årsrapporten, at årsrapporten er godkendt af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer, og at den har været fremlagt og er godkendt af generalforsamlingen m.v. i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav herom.

•••

Stk. 4 Har en revisor afgivet en erklæring til årsrapporten, skal erklæringen være indeholdt i den indberettede årsrapport. Det skal tydeligt være angivet, hvem der har afgivet erklæringen, og erklæringen skal være underskrevet af den pågældende revisor. Revisionsvirksomhedens CVR-nummer og revisors MNE-nummer skal anføres.

•••

Stk. 5 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af årsrapporten, som er underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen og en eventuel revisor, jf. stk. 3 og 4, og som er underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for at aflægge årsrapporten efter årsregnskabslovens kapitel 2. En ledelsespåtegning kan dog undlades, hvis virksomheden opfylder betingelserne herfor i årsregnskabslovens § 9 a.

•••

Stk. 6 Uanset stk. 3-5 stilles der ikke krav om, at underskrifterne er gengivet i den digitalt indberettede årsrapport.

•••

Stk. 7 Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og en eventuel revisor som foreskrevet i stk. 3 og 4, og at det er den endelige, godkendte version af årsrapporten, som er indberettet til styrelsen, jf. § 2, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside