14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsendelsesbekendtgørelsen § 20

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsendelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1054 af 31. maj 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Forenklet digital indberetning af regnskaber udarbejdet efter IFRS
Virksomheder, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, kan i den XBRL-opmærkede (»strukturerede«) del af årsrapporten vælge kun at inddatere visse oplysninger, jf. dog stk. 4. Den strukturerede del af årsrapporten skal som minimum indeholde følgende:

 • 1) En eventuel erklæring fra revisor.

 • 2) Totalindkomstopgørelse, herunder resultatopgørelse.

 • 3) Balance.

 • 4) Pengestrømsopgørelse.

 • 5) En eventuel redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. Dattervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 a, stk. 7, og undlader at medtage en redegørelse for samfundsansvar i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 a, stk. 7, 2. pkt.

 • 6) En eventuel redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens §§ 107 b eller 107 c, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

 • 7) En eventuel redegørelse for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, jf. årsregnskabslovens § 99 b, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. Dattervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 b, stk. 6, og undlader at medtage en redegørelse for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 b, stk. 6, 2. pkt.

 • 8) I erhvervsdrivende fonde en eventuel redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

 • 9) I erhvervsdrivende fonde en eventuel redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

 • 10) En eventuel beretning om betaling til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan beretning eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til beretningen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

 • 11) En eventuel redegørelse for virksomhedens mangfoldighedspolitik, jf. årsregnskabslovens § 107 d, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. Virksomheder, som vælger at give redegørelsen for virksomhedens mangfoldighedspolitik i forbindelse med redegørelsen for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, jf. årsregnskabslovens § 99 b, skal angive dette, og denne angivelse skal opmærkes særskilt.

 • 12) En eventuel redegørelse for virksomhedens politik for dataetik, jf. årsregnskabslovens § 99 d, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. Dattervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 d, stk. 3, og undlader at medtage en redegørelse for dataetik i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 d, stk. 3, 2. pkt.

•••

Stk. 2 Der skal foretages særskilt opmærkning i XBRL af følgende noteoplysninger:

 • 1) Hvilken regnskabsklasse årsrapporten er aflagt efter.

 • 2) Oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede.

•••

Stk. 3 Vælger virksomheden frivilligt at inddatere yderligere oplysninger i den strukturerede del af årsrapporten, kan virksomheden vælge at benytte sig af clob-opmærkning på visse områder, jf. § 19.

•••

Stk. 4 Årsrapporten skal fremgå i sin helhed af den del af årsrapporten, som kan åbnes og præsenteres for en bruger (»den læsbare del«), uanset om den strukturerede del af årsrapporten indeholder den fuldstændige årsrapport eller blot de i stk. 1-3 nævnte oplysninger.

•••
profile photo
Profilside