14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsendelsesbekendtgørelsen § 19

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsendelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1054 af 31. maj 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Forenklet digital indberetning i Regnskab Basis og Regnskab Special af årsrapporter udarbejdet efter årsregnskabsloven
Indberetning i Regnskab Basis er tilrettelagt således, at visse oplysninger inddateres samlet (»clob-opmærkning«). Det drejer sig om oplysninger på følgende områder:

 • 1) En eventuel ledelsespåtegning, jf. stk. 2.

 • 2) En eventuel ledelsesberetning, jf. stk. 3-10.

 • 3) Noteoplysninger, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. stk. 11.

•••

Stk. 2 Der kan foretages clob-opmærkning af ledelsespåtegningens tekstafsnit. Følgende oplysninger skal særskilt opmærkes i XBRL, hvis de er aktuelle i årsrapporten:

 • 1) De ansvarlige ledelsesmedlemmers underskrifter, herunder om eventuel uenighed, jf. årsregnskabslovens §§ 9 og 10.

 • 2) Oplysning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres, jf. årsregnskabslovens § 10 a, uanset om oplysningen gives i forbindelse med ledelsespåtegningen eller ledelsesberetningen.

•••

Stk. 3 Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller en supplerende beretning en redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, skal redegørelsen som minimum særskilt opmærkes i XBRL. Indeholder ledelsesberetningen henvisning til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, skal oplysning herom særskilt opmærkes i XBRL med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. Dattervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 a, stk. 7, og undlader at medtage en redegørelse for samfundsansvar i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 a, stk. 7, 2. pkt.

•••

Stk. 4 Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens §§ 107 b eller 107 c, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 5 Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller en supplerende beretning en redegørelse for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, jf. årsregnskabslovens § 99 b, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse. Dattervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 b, stk. 6, og undlader at medtage en redegørelse for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 b, stk. 6, 2. pkt.

•••

Stk. 6 Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller noterne en redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, eller henvises der i ledelsesberetningen eller noterne til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 7 Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller noterne en redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, eller henvises der i ledelsesberetningen eller noterne til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 8 Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller en supplerende beretning en beretning om betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan beretning er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 9 Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for virksomhedens mangfoldighedspolitik, jf. årsregnskabslovens § 107 d, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse. Er redegørelsen for virksomhedens mangfoldighedspolitik, jf. årsregnskabslovens § 107 d givet i forbindelse med redegørelsen for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, jf. årsregnskabslovens § 99 b, skal dette angives, og denne angivelse skal opmærkes særskilt.

•••

Stk. 10 Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for virksomhedens politik for dataetik, jf. årsregnskabslovens § 99 d, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse. Dattervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 d, stk. 3, og undlader at medtage en redegørelse for virksomhedens politik for dataetik i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 d, stk. 3, 2. pkt.

•••

Stk. 11 Clob-opmærkning af noteoplysninger skal foretages på noteniveau. Der skal dog foretages særskilt opmærkning i XBRL af følgende oplysninger:

 • 1) Hvilken regnskabsklasse årsrapporten er aflagt efter.

 • 2) Om der er foretaget tilvalg af elementer fra regnskabsklasse C eller D.

 • 3) Om der er foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis.

 • 4) Om pengestrømsopgørelse er undladt.

 • 5) Oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede, hvis noterne indeholder oplysninger herom.

 • 6) Oplysning om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud, hvis oplysningerne herom er givet i noterne.

•••

Stk. 12 I Regnskab Special vil virksomhederne også kunne anvende »clob-opmærkning«, jf. stk. 1-11, hvis de ønsker det.

•••
profile photo
Profilside