Indsendelsesbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af indsendelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse nr. 1054 af 31. maj 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1003 af 26. juni 2023

I medfør af § 99 d, stk. 4, § 138, stk. 7, § 148 a, § 153 a, stk. 1 og 2, § 153 b, § 153 c, stk. 2, § 155§ 155 b§ 157, stk. 1 og 2, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019, som ændret ved lov nr. 642 af 19. maj 2020 og lov nr. 741 af 30. maj 2020 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
§ 1

Bekendtgørelsen gælder for erhvervsdrivende virksomheders indberetning til Erhvervsstyrelsen af følgende regnskabsdokumenter, styrelsens offentliggørelse heraf og kommunikation i forbindelse hermed i henhold til årsregnskabsloven:

 • 1) Årsrapporter.

 • 2) Undtagelseserklæringer m.v., som indberettes til Erhvervsstyrelsen i stedet for årsrapporter.

 • 3) Halvårsrapporter for statslige aktieselskaber.

 • 4) Delårsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land (børsnoterede virksomheder).

Stk. 2 Den, som varetager indberetningen af de i stk. 1 nævnte regnskabsdokumenter, betegnes indberetteren i denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Virksomheder, som kan undlade at udarbejde og indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabslovens §§ 4-6, men som ikke anvender denne mulighed, skal følge årsregnskabslovens regler om udarbejdelse af årsrapport og denne bekendtgørelses regler om indberetning af årsrapport.

Stk. 4 For erhvervsdrivende fondes indsendelse af legatarfortegnelser i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde finder bekendtgørelsens § 12, stk. 2, anvendelse, hvis legatarfortegnelsen er indeholdt i den indberettede årsrapport.

Stk. 5 Virksomheder, som er under likvidation, skal vedhæfte det afsluttende likvidationsregnskab til Erhvervsstyrelsen som bilag til anmeldelsen om likvidationens afslutning, jf. selskabslovens § 224, stk. 2. Bekendtgørelsen om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen finder anvendelse.

Kapitel 2 Fælles bestemmelser om ansvarsforhold, underskriftsforhold, kommunikation og sprogkrav samt modtagelse og offentliggørelse af regnskabsdokumenter
Ansvarsforhold m.v.
§ 2

Virksomhedens ledelse er ansvarlig for årsrapporter og undtagelseserklæringer m.v., som indberettes til Erhvervsstyrelsen i stedet for årsrapporter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder, uanset om ledelsen har anmodet en rådgiver, f.eks. en revisor eller en advokat, om at forestå indberetningen til styrelsen.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i indtil 5 år fra modtagelsen af et regnskabsdokument, jf. stk. 1, kræve, at virksomheden indsender dokumentation for, at det pågældende regnskabsdokument er udarbejdet, eventuelt revideret, og godkendt samt indberettet til styrelsen i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne, jf. årsregnskabslovens § 160.

Stk. 3 Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at det er den endelige, godkendte version af regnskabsdokumentet, jf. stk. 1, som er indberettet til styrelsen, og for de underskriftsforhold, som fremgår af § 28, stk. 7, § 29, stk. 6, § 30, stk. 6, og § 31, stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan i indtil 5 år fra modtagelsestidspunktet kræve, at indberetteren indsender dokumentation for at have opfyldt sine forpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse.

Underskrifter på regnskabsdokumenter
§ 3

Når et regnskabsdokument underskrives, skal underskriften påføres på en måde, der sikrer en entydig identifikation af den, som har underskrevet dokumentet. Underskriften kan påføres som en håndskrevet underskrift eller i en billedfil eller lignende, der viser den pågældendes personlige underskrift, eller dokumentet kan underskrives med digital signatur eller NemID.

Stk. 2 Ved underskrift med digital signatur skal der anvendes en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden, kvalificerede certifikater eller højere. Den unikke reference til den digitale dokumentsignering skal fremgå af dokumentet, således at det er muligt at validere den digitale signatur.

Indberetning af regnskabsdokumenter til Erhvervsstyrelsen
§ 4

Årsrapporter og undtagelseserklæringer m.v., der indberettes i stedet for årsrapporter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder skal indberettes til Erhvervsstyrelsen på de måder, som er fastsat i denne bekendtgørelse, og kan ikke indberettes på andre måder.

Udsendelse af breve m.v. fra Erhvervsstyrelsen
§ 5

Følgende digitalt genererede breve m.v. udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender:

 • 1) Breve med påkrav om indberetning af årsrapport.

 • 2) Breve i forbindelse med afgiftspålæggelse vedrørende for sen indberetning af årsrapport m.v.

 • 3) Kvitteringer for modtagne årsrapporter m.v.

 • 4) Breve i forbindelse med opløsning ved skifteretten af en virksomhed, som ikke har indberettet årsrapport m.v.

 • 5) Breve i forbindelse med tilbagesendelse og krav om korrektion af dokumenter, som fejlagtigt er indberettet, eller som ikke er behørigt indberettet til Erhvervsstyrelsen.

 • 6) Breve vedrørende oplysning om frister for indberetning af årsrapport m.v.

 • 7) Afgørelser om afvisning af en årsrapport m.v., der er forsøgt indberettet, jf. årsregnskabslovens § 159 a, stk. 1, 2. pkt.

 • 8) Breve i forbindelse med vejledningsindsats.

Stk. 2 Dokumenter, som ikke er digitalt genererede, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige, kan udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

§ 6

Erhvervsstyrelsen kan sende breve og lignende til virksomheder og personer om forhold, der er omfattet af årsregnskabsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, på følgende måder:

 • 1) Som digital post til virksomhedens eller personens digitale postkasse i Digital Post, tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, henholdsvis personens CPR-nummer, medmindre virksomheden eller personen er fritaget for tilslutning til Digital Post.

 • 2) Via e-mail til en e-mailadresse, som virksomheden eller personen har oplyst i forbindelse med den pågældende sag eller henvendelse.

 • 3) Som papirbaseret post til virksomhedens eller personens fysiske adresse.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på Erhvervsstyrelsens fremsendelse af breve og lignende til revisorer for virksomheder, rådgivere, som optræder på en virksomheds eller persons vegne, filialer af udenlandske virksomheder, som driver virksomhed igennem en filial i Danmark, samt filialbestyrerne for disse.

Sprogkrav
§ 7

Årsrapporter og undtagelseserklæringer m.v., som indberettes til Erhvervsstyrelsen i stedet for årsrapporter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. dog stk. 2-4 og § 8.

Stk. 2 Kravet om dansk eller engelsk affattelse gælder ikke for følgende dokumenter:

 • 1) Udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber, som indberettes til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabslovens § 112.

 • 2) Udenlandske virksomheders årsrapporter, som indberettes til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabslovens § 143.

 • 3) Udenlandske årsrapporter m.v., som indberettes til Erhvervsstyrelsen som bilag til undtagelseserklæringer, jf. § 29.

 • 4) Udenlandske årsrapporter m.v., der indberettes til Erhvervsstyrelsen som bilag til modervirksomhedens henholdsvis dattervirksomhedens årsrapport, jf. § 18, stk. 1, 3 og 4.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan forlange, at de dokumenter, som er nævnt i stk. 2, indberettes i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk.

Stk. 4 Børsnoterede virksomheder skal indberette årsrapporter og andre regnskabsdokumenter, der skal indberettes til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, på et eller flere sprog i overensstemmelse med § 8.

§ 8

Børsnoterede virksomheder, som alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked her i landet, skal indberette årsrapport m.v. på dansk eller engelsk.

Stk. 2 Børsnoterede virksomheder, som både har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked her i landet og i et eller flere andre EU/EØS-lande, skal indberette årsrapporter m.v. på dansk eller engelsk. Indberettes en årsrapport m.v. ikke på engelsk, skal disse virksomheder indberette årsrapporten m.v. både på dansk og på et andet sprog, som accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande.

Stk. 3 Børsnoterede virksomheder, som alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et eller flere andre EU/EØS-lande, skal indberette årsrapport m.v. på engelsk eller på et andet sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande. Indberettes en årsrapport m.v. på et andet sprog end engelsk, skal disse virksomheder tillige indberette årsrapporten m.v. på dansk.

Stk. 4 Uanset stk. 1-3 kan børsnoterede virksomheder, som har gældsinstrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land med en pålydende værdi, der udgør mindst 100.000 euro pr. enhed, indberette årsrapporter m.v. på engelsk eller på dansk, hvis dansk accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande.  1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på gældsinstrumenter, der er udstedt i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi, som på udstedelsesdagen mindst svarer til 100.000 euro pr. enhed.

Erhvervsstyrelsens modtagelse og offentliggørelse af regnskabsdokumenter m.v.
§ 9

Erhvervsstyrelsen offentliggør straks modtagelsen af årsrapporter og undtagelseserklæringer m.v., som indberettes i stedet for årsrapporter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder, som indberettes til styrelsen i henhold til årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, i CVR via hjemmesiden www.data.virk.dk.

Stk. 2 I forbindelse med at en årsrapport m.v. trækkes tilbage fra offentliggørelse, jf. årsregnskabslovens § 154, stk. 1, 2. og 3. pkt., offentliggør Erhvervsstyrelsen en notits på CVR via hjemmesiden www.data.virk.dk om, at årsrapporten m.v. er trukket tilbage og en begrundelse for tilbagetrækningen.

§ 10

Når en årsrapport, en undtagelseserklæring m.v., som indberettes i stedet for årsrapport, en halvårsrapport for et statsligt aktieselskab og en delårsrapport for en børsnoteret virksomhed er modtaget hos Erhvervsstyrelsen, sender styrelsen automatisk en digitalt genereret kvittering til indberetteren. Kvitteringen sendes til den e-mailadresse, indberetteren har oplyst i forbindelse med indberetningen af det pågældende regnskabsdokument.

Omgørelse af regnskabsdokumenter
§ 11

Når en årsrapport er offentliggjort, jf. § 9, stk. 1, kan denne ikke omgøres ved en ny årsrapport, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 En årsrapport, som er offentliggjort, kan omgøres, hvis offentliggørelsen af den nye årsrapport er i regnskabsbrugernes interesse som en nødvendig rettelse af væsentlige eller åbenbare fejl eller som berigtigelse af ulovlige forhold, jf. dog stk. 3. Den nye årsrapport indberettes i Regnskab Basis eller Regnskab Special sammen med en redegørelse for, hvorfor den tidligere indberettede årsrapport omgøres. Redegørelsen offentliggøres sammen med årsrapporten.

Stk. 3 Omgørelse, jf. stk. 2, er ikke tilladt, hvis den nye årsrapport indeholder nye oplysninger om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. årsregnskabslovens § 10 a.

Stk. 4 En omgjort årsrapport, der modtages efter udløbet af det følgende regnskabsår, kan dog ikke offentliggøres i Erhvervsstyrelsen, medmindre omgørelsen er sket som følge af et krav fra styrelsen, jf. årsregnskabslovens § 161, stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 5 Er betingelserne for omgørelse opfyldt, jf. stk. 2-4, offentliggør Erhvervsstyrelsen den nye årsrapport, således at denne er offentligt tilgængelig sammen med den tidligere indberettede årsrapport.

Stk. 6 Stk. 1-5 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på omgørelse af halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder samt omgørelse af undtagelseserklæringer og indberetninger af nettoomsætning.

Offentlighedens adgang til regnskabsdokumenter m.v.
§ 12

Dokumenter, som Erhvervsstyrelsen har offentliggjort, jf. § 9, stk. 1, er offentligt tilgængelige. Dokumenter, der blot er modtaget, men ikke offentliggjort i henhold til årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, er offentligt tilgængelige inden for rammerne af offentlighedsloven.

Stk. 2 Indeholder årsrapporten for en erhvervsdrivende fond en legatarfortegnelse, er legatarfortegnelsen offentligt tilgængelig, idet årsrapporten i sin helhed er offentligt tilgængelig.

Stk. 3 Om offentlighedens adgang til de dokumenter, som offentliggøres af Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, finder bestemmelserne i bekendtgørelsen om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen anvendelse, herunder bestemmelser om betaling af gebyr for udskrifter m.v.

Kapitel 3 Indberetning af årsrapport
De digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis, Regnskab Special og system til system-løsningen
§ 13

Ved indberetning af årsrapport skal virksomhederne anvende den digitale indberetningsløsning Regnskab Basis eller Regnskab Special, jf. dog stk. 3 og § 22, stk. 2 og 3, § 23, stk. 2, og § 24.

Stk. 2 Regnskab Basis og Regnskab Special skal tilgås via hjemmesiden www.indberet.virk.dk.

Stk. 3 I stedet for at anvende Regnskab Basis eller Regnskab Special kan virksomheden anvende Erhvervsstyrelsens system til system-løsning, jf. dog stk. 4. På www.erst.dk oplyses det, hvordan virksomhederne tilgår system til system-løsningen. De bestemmelser, der er fastsat for Regnskab Special i denne bekendtgørelse, gælder tilsvarende for system til system-løsningen.

Stk. 4 System til system-løsningen kan ikke anvendes i følgende tilfælde:

 • 1) Hvor en årsrapport er omgjort, jf. § 11.

 • 2) Hvor en modervirksomhed, der er en erhvervsdrivende fond, anvender muligheden i årsregnskabslovens § 111, stk. 3, for at indberette et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sammen med sin egen årsrapport, jf. § 18, stk. 1.

 • 3) Hvor en modervirksomhed anvender muligheden i årsregnskabslovens § 112 for at indberette en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab, jf. § 18, stk. 2.

 • 4) Hvor en modervirksomhed, som udarbejder årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, anvender muligheden efter IFRS 10 for at undlade at udarbejde koncernregnskab, jf. § 18, stk. 3.

 • 5) Hvor en dattervirksomhed, der i henhold til årsregnskabslovens § 7 er en mellemstor virksomhed, anvender undtagelsen i lovens § 78 a, hvorefter dattervirksomheder kan vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, bortset fra bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b, jf. § 18, stk. 4.

 • 6) Hvor en virksomhed, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, har behov for at udvide taksonomien, jf. § 23, stk. 2.

 • 7) Hvor generalforsamlingen har besluttet at ændre resultatdisponeringen, og beslutningen dokumenteres ved et generalforsamlingsreferat.

§ 14

Ved indberetning af årsrapport skal virksomheder, der udarbejder årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse B, anvende Regnskab Basis eller Regnskab Special, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Anvender en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B en eller flere af reglerne i regnskabsklasse C ved udarbejdelsen af sin årsrapport, skal virksomheden anvende Regnskab Special ved indberetning af årsrapporten. Virksomheden kan dog i stedet vælge at anvende Regnskab Basis, hvis Regnskab Basis indeholder de pågældende elementer for regnskabsklasse C.

Stk. 3 Udarbejder virksomheden årsrapport efter IFRS, skal virksomheden anvende Regnskab Special ved indberetning af årsrapporten, jf. dog § 13, stk. 4, nr. 6.

Stk. 4 Udarbejder virksomheden årsrapport, som præsenteres på flere sprog, hvoraf det ene skal være dansk eller engelsk, skal virksomheden anvende Regnskab Special ved indberetning af årsrapporten.

Stk. 5 Vælger en virksomhed at opdele oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. årsregnskabslovens § 17, stk. 1, 2. pkt., skal virksomheden anvende Regnskab Special ved indberetning af årsrapporten.

§ 15

Ved indberetning af årsrapport skal en virksomhed omfattet af regnskabsklasse C anvende Regnskab Special.

§ 16

Ved indberetning af årsrapport skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse D anvende Regnskab Special, uanset om årsregnskabet og/eller koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens regler eller efter IFRS.

§ 17

Ved indberetning af årsrapport i Regnskab Basis omdannes de indtastede oplysninger til en Inline XBRL-fil, en XBRL-fil, hvor årsrapporten udtrykkes i XBRL-sprog, og til en pdf-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift.

Stk. 2 Ved indberetning af årsrapport i Regnskab Special skal virksomheden anvende XBRL-format specifikation 2.1 og Inline XBRL-format specifikation 1.1 i en af Erhvervsstyrelsen fastsat taksonomi. Taksonomien skal tilgås via hjemmesiden www.erst.dk. Inline XBRL-format består af én fil, som Regnskab Special omdanner til en eller flere XBRL-filer, der indberettes sammen med Inline XBRL-filen.

Stk. 3 Virksomheder, som udarbejder årsregnskabet og/eller koncernregnskabet efter IFRS, skal indberette en Inline XBRL-fil, som både anvender den danske taksonomi efter årsregnskabsloven samt ESEF-taksonomien, som offentliggøres af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

Stk. 4 I den læsbare del af årsrapporten kan årsrapporten inden for rammerne af årsregnskabsloven præsenteres med andre, mere specifikke benævnelser end i den strukturerede del af årsrapporten samt med eksempelvis logo, billeder og grafer forudsat, at oplysningerne i den læsbare del af årsrapporten svarer til de data, der indberettes i den strukturerede del af årsrapporten, jf. dog § 20, stk. 1.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen offentliggør Inline XBRL-filen, jf. stk. 1-3, XBRL-filen, jf. stk. 1-3, og eventuelle andre sammenlignelige dataformater, som Erhvervsstyrelsen danner på baggrund af XBRL-filen med henblik på at give regnskabsbrugere adgang til årsrapporten via hjemmesiden www.data.virk.dk. Ved kontrol af årsrapporter, jf. årsregnskabslovens §§ 159-159 b og § 161 a, anvendes såvel Inline XBRL-filen som XBRL-filen og anden relevant information.

§ 18

Modervirksomheder, der er erhvervsdrivende fonde, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 111, stk. 3, for at indsende et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sammen med sin egen årsrapport, skal ved indberetning af årsrapporten henvise til det pågældende koncernregnskab i en Inline XBRL-fil i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Regnskab Basis eller Regnskab Special. Udenlandske dattervirksomheder kan vedhæfte koncernregnskabet i en pdf-fil.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på modervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 112 for at indsende en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab.

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på modervirksomheder, som udarbejder årsregnskab efter IFRS, og som anvender muligheden efter IFRS 10, afsnit 4, litra a, for at undlade at udarbejde koncernregnskab. Disse virksomheder skal dog anvende Regnskab Special til indberetning af deres årsrapport, jf. § 13, stk. 4, nr. 4.

Stk. 4 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på dattervirksomheder, der anvender årsregnskabslovens § 78 a, hvorefter dattervirksomheder, der i henhold til lovens § 7 er mellemstore virksomheder, kan vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, bortset fra bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b. Det første år, de i § 78 a, stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte erklæringer afgives, skal årsrapporten være bilagt disse som pdf-filer.

Forenklet digital indberetning i Regnskab Basis og Regnskab Special af årsrapporter udarbejdet efter årsregnskabsloven
§ 19

Indberetning i Regnskab Basis er tilrettelagt således, at visse oplysninger inddateres samlet (»clob-opmærkning«). Det drejer sig om oplysninger på følgende områder:

 • 1) En eventuel ledelsespåtegning, jf. stk. 2.

 • 2) En eventuel ledelsesberetning, jf. stk. 3-10.

 • 3) Noteoplysninger, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. stk. 11.

Stk. 2 Der kan foretages clob-opmærkning af ledelsespåtegningens tekstafsnit. Følgende oplysninger skal særskilt opmærkes i XBRL, hvis de er aktuelle i årsrapporten:

 • 1) De ansvarlige ledelsesmedlemmers underskrifter, herunder om eventuel uenighed, jf. årsregnskabslovens §§ 9 og 10.

 • 2) Oplysning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres, jf. årsregnskabslovens § 10 a, uanset om oplysningen gives i forbindelse med ledelsespåtegningen eller ledelsesberetningen.

Stk. 3 Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller en supplerende beretning en redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, skal redegørelsen som minimum særskilt opmærkes i XBRL. Indeholder ledelsesberetningen henvisning til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, skal oplysning herom særskilt opmærkes i XBRL med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. Dattervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 a, stk. 7, og undlader at medtage en redegørelse for samfundsansvar i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 a, stk. 7, 2. pkt.

Stk. 4 Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens §§ 107 b eller 107 c, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, jf. årsregnskabslovens § 99 b, skal samtlige oplysninger i redegørelsen særskilt opmærkes i XBRL.

Stk. 6 Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller noterne en redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, eller henvises der i ledelsesberetningen eller noterne til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 7 Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller noterne en redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, eller henvises der i ledelsesberetningen eller noterne til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 8 Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller en supplerende beretning en beretning om betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan beretning er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 9 Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for virksomhedens mangfoldighedspolitik, jf. årsregnskabslovens § 107 d, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse. Er redegørelsen for virksomhedens mangfoldighedspolitik, jf. årsregnskabslovens § 107 d givet i forbindelse med redegørelsen for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, jf. årsregnskabslovens § 99 b, skal dette angives, og denne angivelse skal opmærkes særskilt.

Stk. 10 Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for virksomhedens politik for dataetik, jf. årsregnskabslovens § 99 d, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse. Dattervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 d, stk. 3, og undlader at medtage en redegørelse for virksomhedens politik for dataetik i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 d, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 11 Clob-opmærkning af noteoplysninger skal foretages på noteniveau. Der skal dog foretages særskilt opmærkning i XBRL af følgende oplysninger:

 • 1) Hvilken regnskabsklasse årsrapporten er aflagt efter.

 • 2) Om der er foretaget tilvalg af elementer fra regnskabsklasse C eller D.

 • 3) Om der er foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis.

 • 4) Om pengestrømsopgørelse er undladt.

 • 5) Oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede, hvis noterne indeholder oplysninger herom.

 • 6) Oplysning om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud, hvis oplysningerne herom er givet i noterne.

Stk. 12 I Regnskab Special vil virksomhederne også kunne anvende »clob-opmærkning«, jf. stk. 1-11, hvis de ønsker det.

Forenklet digital indberetning af regnskaber udarbejdet efter IFRS
§ 20

Virksomheder, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, kan i den XBRL-opmærkede (»strukturerede«) del af årsrapporten vælge kun at inddatere visse oplysninger, jf. dog stk. 4. Den strukturerede del af årsrapporten skal som minimum indeholde følgende:

 • 1) En eventuel erklæring fra revisor.

 • 2) Totalindkomstopgørelse, herunder resultatopgørelse.

 • 3) Balance.

 • 4) Pengestrømsopgørelse.

 • 5) En eventuel redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. Dattervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 a, stk. 7, og undlader at medtage en redegørelse for samfundsansvar i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 a, stk. 7, 2. pkt.

 • 6) En eventuel redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens §§ 107 b eller 107 c, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

 • 7) En eventuel redegørelse for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, jf. årsregnskabslovens § 99 b. Samtlige oplysninger i redegørelsen skal særskilt opmærkes i XBRL.

 • 8) I erhvervsdrivende fonde en eventuel redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

 • 9) I erhvervsdrivende fonde en eventuel redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

 • 10) En eventuel beretning om betaling til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan beretning eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til beretningen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

 • 11) En eventuel redegørelse for virksomhedens mangfoldighedspolitik, jf. årsregnskabslovens § 107 d, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. Virksomheder, som vælger at give redegørelsen for virksomhedens mangfoldighedspolitik i forbindelse med redegørelsen for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, jf. årsregnskabslovens § 99 b, skal angive dette, og denne angivelse skal opmærkes særskilt.

 • 12) En eventuel redegørelse for virksomhedens politik for dataetik, jf. årsregnskabslovens § 99 d, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. Dattervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 d, stk. 3, og undlader at medtage en redegørelse for dataetik i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 d, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 2 Der skal foretages særskilt opmærkning i XBRL af følgende noteoplysninger:

 • 1) Hvilken regnskabsklasse årsrapporten er aflagt efter.

 • 2) Oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede.

Stk. 3 Vælger virksomheden frivilligt at inddatere yderligere oplysninger i den strukturerede del af årsrapporten, kan virksomheden vælge at benytte sig af clob-opmærkning på visse områder, jf. § 19.

Stk. 4 Årsrapporten skal fremgå i sin helhed af den del af årsrapporten, som kan åbnes og præsenteres for en bruger (»den læsbare del«), uanset om den strukturerede del af årsrapporten indeholder den fuldstændige årsrapport eller blot de i stk. 1-3 nævnte oplysninger.

§ 21

Virksomheder, som udarbejder koncernregnskab efter IFRS, er fritaget for at indberette modervirksomhedens årsregnskab i den strukturerede del af årsrapporten. Virksomheden skal alene indberette koncernregnskabet i den strukturerede del af årsrapporten, idet den strukturerede del af årsrapporten som minimum skal indeholde oplysningerne i henhold til § 20, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal modervirksomhedens årsrapport fremgå i sin helhed af den læsbare del af årsrapporten, som både skal indeholde modervirksomhedens årsregnskab m.v. og koncernregnskabet.

Behov for atypiske regnskabsposter i Regnskab Basis og Regnskab Special i regnskaber udarbejdet efter årsregnskabsloven
§ 22

Er en virksomheds årsregnskab og/eller koncernregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven, og indeholder den en specifik regnskabspost, som ikke findes i taksonomien tilknyttet Regnskab Basis eller Regnskab Special, skal virksomheden indberette regnskabsposten i Regnskab Basis eller Regnskab Special under en regnskabspost med en bredere benævnelse, som dækker den pågældende regnskabspost, og foretage specifikationen i noterne.

Stk. 2 Indeholder taksonomien tilknyttet Regnskab Basis eller Regnskab Special ikke en regnskabspost, som kan dække den pågældende regnskabspost, jf. stk. 1, og har virksomheden et særligt behov, som efter årsregnskabslovens § 23, stk. 4, gør det påkrævet at tilføje den pågældende regnskabspost som følge af virksomhedens særlige karakter, kan Erhvervsstyrelsen efter ansøgning fritage virksomheden for at indberette årsrapporten i Regnskab Basis eller Regnskab Special for det pågældende regnskabsår. Ansøgningen skal indgives via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning til brug for ansøgning om fritagelse for indberetning af årsrapport i Regnskab Basis eller Regnskab Special, som kan tilgås via hjemmesiden www.indberet.virk.dk.

Stk. 3 Finder Erhvervsstyrelsen, at betingelserne for fritagelse er opfyldt, jf. stk. 2, skal årsrapporten indberettes til Erhvervsstyrelsen i en pdf-fil efter styrelsens nærmere bestemmelse.

Behov for atypiske regnskabsposter i Regnskab Special i regnskaber udarbejdet efter IFRS
§ 23

Er en virksomheds årsregnskab og/eller koncernregnskab udarbejdet efter IFRS, og indeholder årsregnskabet og/eller koncernregnskabet en specifik regnskabspost, som ikke findes i taksonomien tilknyttet Regnskab Special, finder § 22, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Indeholder taksonomien tilknyttet Regnskab Special ikke en regnskabspost, som kan dække den pågældende regnskabspost, jf. stk. 1, og har virksomheden et særligt behov, som gør det påkrævet efter IFRS at tilføje den pågældende regnskabspost som følge af virksomhedens særlige karakter, skal virksomheden tilføje regnskabsposten som en udvidelse til taksonomien. Erhvervsstyrelsen kan dog efter ansøgning fritage virksomheden for at indberette årsrapporten i Regnskab Special for det pågældende regnskabsår, hvis virksomhedens behov for udvidelse af taksonomien vil være forbundet med tekniske vanskeligheder af en sådan art, at dette vil være meget byrdefuldt for virksomheden. § 22, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Indberetning af årsrapporter for udenlandske virksomheder med filial i Danmark
§ 24

Filialbestyrerne for en filial af en udenlandsk virksomhed, som har pligt til at indsende den udenlandske virksomheds årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabslovens § 143, skal indberette årsrapporten i en pdf-fil via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning til brug for indberetning af årsrapporter for udenlandske virksomheder med filial i Danmark, som kan tilgås via hjemmesiden www.indberet.virk.dk.

Frist for indberetning
§ 25

Virksomhedens godkendte årsrapport skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1.

Stk. 2 Modtagelsestidspunktet i Erhvervsstyrelsen er afgørende for, om fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1, er overholdt. Fristen anses for overholdt, hvis årsrapporten modtages senest kl. 24.00 på fristdagen.

Stk. 3 Modtages årsrapporten ikke, eller modtages den ikke rettidigt i behørig stand eller på den foreskrevne måde, finder årsregnskabslovens §§ 150-152 og § 162, stk. 1, nr. 1, anvendelse.

Nedbrud i de digitale indberetningsløsninger
§ 26

Nedbrud i de digitale indberetningsløsninger, jf. §§ 13, 18, § 22, stk. 3, § 24 og § 29, stk. 2, kan føre til fristforlængelse, jf. stk. 3, hvis

 • 1) virksomheden har modtaget påkrav om indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabslovens § 150, stk. 2, og

 • 2) virksomheden har været forhindret i at indberette årsrapporten digitalt på dagen for påkravsfristens udløb på grund af længerevarende IT-problemer i den digitale indberetningsløsning, jf. stk. 2.

Stk. 2 Med længerevarende IT-problemer, jf. stk. 1, nr. 2, menes nedbrud eller midlertidig kapacitetsnedgang m.v., som indebærer, at den pågældende indberetningsløsning er utilgængelig 2 timer i træk i tidsrummet mellem kl. 8 og 24 på dagen for påkravsfristens udløb. Heri medregnes dog ikke planlagte nedlukninger af indberetningsløsningerne med henblik på opdatering af løsningerne, som har været annonceret forinden på hjemmesiden www.indberet.virk.dk.

Stk. 3 Er betingelserne i stk. 1 opfyldt, forlænges påkravsfristen til 8 hverdage efter, at løsningen fungerer igen.

Stk. 4 IT-problemer hos virksomheden eller hos en rådgiver eller lignende, som virksomheden har anmodet om at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, berettiger ikke i sig selv til en forlængelse af påkravsfristen.

Oplysningskrav m.v. i forbindelse med indberetningen
§ 27

Umiddelbart øverst i den læsbare del af årsrapporten skal følgende oplysninger tydeligt fremgå:

 • 1) Dokumentets betegnelse, »Årsrapport«.

 • 2) Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse.

 • 3) Regnskabsperiode.

Stk. 2 Datoen for godkendelse af årsrapporten samt navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan skal indberettes til Erhvervsstyrelsen som en del af årsrapporten. Indberettes årsrapporten i Inline XBRL kan oplysningerne i stedet gives i forbindelse med indberetning af årsrapporten.

Stk. 3 Små og mellemstore virksomheder, der anvender muligheden i årsregnskabslovens § 32, stk. 1, og ikke oplyser om nettoomsætning i årsrapporten, skal indberette deres nettoomsætning til Erhvervsstyrelsen samtidig med indberetning af årsrapporten, jf. årsregnskabslovens § 138, stk. 6.

Stk. 4 Oplysning om nettoomsætning, jf. stk. 3, indberettes digitalt efter Erhvervsstyrelsens nærmere anvisning.

Stk. 5 Ved indberetning af oplysning om nettoomsætning, jf. stk. 3, skal finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 4, ikke tillægges. Oplysning om nettoomsætning følger definitionen på nettoomsætningen, jf. bilag 1, C, nr. 13 i årsregnskabsloven.

Underskriftskrav m.v.
§ 28

Årsrapporten skal være forsynet med dokumentation for, at den er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder lovgivningen i en udenlandsk stat, hvis den virksomhed, som har udarbejdet årsrapporten, har hjemsted i en udenlandsk stat.

Stk. 2 Det skal tydeligt fremgå af årsrapporten, hvem der har udarbejdet, godkendt og bekræftet årsrapporten, idet de pågældendes navne og funktioner skal være tydeligt angivet i årsrapporten.

Stk. 3 Dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan, som har godkendt årsrapporten, bekræfter ved sin underskrift på årsrapporten, at årsrapporten er godkendt af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer, og at den har været fremlagt og er godkendt af generalforsamlingen m.v. i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav herom.

Stk. 4 Har en revisor afgivet en erklæring til årsrapporten, skal erklæringen være indeholdt i den indberettede årsrapport. Det skal tydeligt være angivet, hvem der har afgivet erklæringen, og erklæringen skal være underskrevet af den pågældende revisor. Revisionsvirksomhedens CVR-nummer og revisors MNE-nummer skal anføres.

Stk. 5 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af årsrapporten, som er underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen og en eventuel revisor, jf. stk. 3 og 4, og som er underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for at aflægge årsrapporten efter årsregnskabslovens kapitel 2. En ledelsespåtegning kan dog undlades, hvis virksomheden opfylder betingelserne herfor i årsregnskabslovens § 9 a.

Stk. 6 Uanset stk. 3-5 stilles der ikke krav om, at underskrifterne er gengivet i den digitalt indberettede årsrapport.

Stk. 7 Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og en eventuel revisor som foreskrevet i stk. 3 og 4, og at det er den endelige, godkendte version af årsrapporten, som er indberettet til styrelsen, jf. § 2, stk. 3.

Kapitel 4 Indberetning af undtagelseserklæring m.v. i stedet for årsrapport
§ 29

Virksomheder, som anvender undtagelserne i årsregnskabslovens §§ 4-6 eller 144, skal indberette undtagelseserklæring m.v. til Erhvervsstyrelsen for hvert regnskabsår i overensstemmelse med årsregnskabslovens §§ 145 og 146. Undtagelseserklæringen skal være bilagt de dokumenter, som fremgår af årsregnskabslovens § 146.

Stk. 2 Undtagelseserklæringen med bilag skal indberettes via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning til indberetning af undtagelseserklæringer, som kan tilgås via hjemmesiden www.indberet.virk.dk.

Stk. 3 Undtagelseserklæringen med bilag skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1. Modtagelsestidspunktet i styrelsen er afgørende for, om fristen er overholdt. Fristen anses for overholdt, hvis undtagelseserklæringen med bilag modtages senest kl. 24.00 på fristdagen.

Stk. 4 Er undtagelseserklæring med bilag ikke modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1, finder årsregnskabslovens §§ 150-152 og § 162, stk. 1, nr. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Nedbrud i selvbetjeningsløsningen, jf. stk. 2, kan i visse tilfælde føre til fristforlængelse, jf. § 26.

Stk. 6 Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at undtagelseserklæringen er godkendt af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 7 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af undtagelseserklæringen, som er underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt. Der stilles ikke krav om, at underskrifterne er gengivet i den digitalt indberettede undtagelseserklæring.

Kapitel 5 Indberetning af halvårsrapport for statslige aktieselskaber
§ 30

Statslige aktieselskaber skal indberette halvårsrapport til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 3 måneder efter udløbet af den pågældende halvårsperiode. Halvårsrapporten skal indberettes i Regnskab Special, der skal tilgås via hjemmesiden www.indberet.virk.dk. Bekendtgørelsens bestemmelser om digital indberetning af årsrapport finder tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2 Modtages halvårsrapporten ikke, eller modtages den ikke rettidigt i behørig stand, jf. stk. 1, kan Erhvervsstyrelsen pålægge medlemmerne af selskabets ledelse daglige eller ugentlige bøder, jf. årsregnskabslovens § 162, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3 Dokumentet skal være betegnet »halvårsrapport«. Selskabets fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse samt den periode, halvårsrapporten vedrører, skal ligeledes fremgå umiddelbart øverst i den læsbare del af halvårsrapporten.

Stk. 4 Har en statsautoriseret revisor revideret halvårsrapporten eller foretaget en gennemgang (review) af denne, skal erklæringen være indeholdt i den indberettede halvårsrapport. Det skal tydeligt være angivet, hvem der har afgivet erklæringen, og erklæringen skal være underskrevet af den pågældende revisor. Revisionsvirksomhedens CVR-nummer og revisors MNE-nummer skal anføres.

Stk. 5 Uanset stk. 4 stilles der ikke krav om gengivelse af underskrifter i den digitalt indberettede halvårsrapport.

Stk. 6 Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at halvårsrapporten er godkendt af selskabets ansvarlige ledelsesorganer, jf. § 2, stk. 3, og at halvårsrapporten er underskrevet af en eventuel revisor som foreskrevet i stk. 4.

Stk. 7 Selskabet skal opbevare et eksemplar af halvårsrapporten, der er underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for at aflægge selskabets årsrapport i henhold til årsregnskabslovens kapitel 2, samt revisor, hvis halvårsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring. De pågældendes navne og funktioner skal tydeligt fremgå af halvårsrapporten.

Kapitel 6 Indberetning af delårsrapport for børsnoterede virksomheder
§ 31

Børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som skal udarbejde delårsrapport, jf. § 1 i bekendtgørelsen om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen), skal indberette delårsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Udarbejder en virksomhed, som er omfattet af stk. 1, frivilligt en delårsrapport for en periode, som er forskellig fra 6 måneder, og som ikke udelukkende er beregnet til virksomhedens eget brug, skal den pågældende delårsrapport indberettes til Erhvervsstyrelsen, jf. § 12 i Delårsrapportbekendtgørelsen.

Stk. 3 § 30 finder tilsvarende anvendelse på delårsrapporter, som indberettes til Erhvervsstyrelsen i henhold til stk. 1 eller 2, med de fornødne tilpasninger.

Kapitel 7 Klageadgang, straf og ikrafttræden m.v.
Klageadgang
§ 32

Erhvervsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsens anmodning om oplysninger og afslag på anmodning om forlængelse af frister kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. årsregnskabslovens § 163, stk. 2.

Straf
§ 33

Er strengere straf ikke forskyldt efter straffeloven, straffes misbrug af adgangen til at foretage digital indberetning af årsrapport, jf. § 13, med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.F

Ikrafttræden m.v.
§ 34

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 771 af 2. juni 2020 om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsdokumenter, der indberettes den 1. juli 2021 eller senere.