14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsamlingsloven § 10

Lov om indsamling m.v. paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsamlingsloven og bygger på lov nr. 511 af 26. May 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med denne lov, og fører en offentligt tilgængelig fortegnelse over godkendte indsamlinger, jf. § 3, stk. 1, og de organisationer, der har fået tilladelse efter § 4, stk. 1, samt godkendte indsamlinger, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2. Nævnet offentliggør regnskaber for indsamlinger på nævnets hjemmeside.

•••

Stk. 2 Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at de indsamlede midler er anvendt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i ansøgningen, og at formålet er lovligt.

•••

Stk. 3 Hvis Indsamlingsnævnet får mistanke om et strafbart forhold, skal Indsamlingsnævnet anmelde forholdet til politiet.

•••

Stk. 4 Indsamlingsnævnet skal omgående underrette Hvidvasksekretariatet, hvis nævnet er vidende om eller har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at midler fra en indsamling har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

•••

Stk. 5 Indsamlingsnævnet træffer afgørelse i sager om

  • 1) tilladelse til at foretage indsamlinger

  • 2) tilladelse til anvendelse af indsamlede midler til andre formål end angivet i ansøgningen,

  • 3) overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. § 8, og

  • 4) ændring af navnet på en indsamling eller angivelse af et andet navn på den indsamler, der står bag indsamlingen, hvis navnet giver anledning til forveksling med en eksisterende indsamling.

•••

Stk. 6 Indsamlingsnævnet kan af egen drift optage en sag til behandling.

•••
profile photo
Profilside