14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indkomstregisterloven § 4

Lov om et indkomstregister paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indkomstregisterloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 49 af 12. January 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Indberetning
Indberetning af oplysninger efter § 3 skal foretages senest den 10. i måneden efter udløbet af den kalendermåned, oplysningerne vedrører. I januar måned skal indberetning dog foretages senest den 17. januar. Indberetning af A-indkomst som nævnt i kildeskattelovens § 46, stk. 6, og indberetning efter skatteindberetningslovens § 43 skal senest foretages den 20. januar efter udløbet af det kalenderår, oplysningerne vedrører. Hvis fristen efter 1.-3. pkt. udløber en lørdag, søndag eller helligdag, skal indberetning ske senest den følgende hverdag. For indberetningspligtige, som er omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6, skal indberetning dog foretages senest den sidste hverdag (bankdag) i den måned, oplysningerne vedrører.

•••

Stk. 2 Skatteministeren fastsætter regler om fristen for indberetning for de i kildeskattelovens § 56 nævnte indeholdelsespligtige, for hvem der er fastsat regler om fremrykket afregning af indeholdt kildeskat efter kildeskatteloven. Bekendtgørelse om et indkomstregister

•••

Stk. 3 Har den indberetningspligtige forsøgt indberetning, og har told- og skatteforvaltningen meddelt den indberetningspligtige, at indberetningen ønskes genindberettet som følge af fejl el.lign., skal den indberetningspligtige foretage genindberetning inden en frist, som meddeles af told- og skatteforvaltningen.

•••

Stk. 4 Den, indberetningen vedrører, skal give den indberetningspligtige oplysning om cpr-nr. og cvr-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af indkomstmodtageren. Hvis den, indberetningen vedrører, nægter at give disse oplysninger, kan told- og skatteforvaltningen meddele den indberetningspligtige oplysningerne.

•••

Stk. 5 De i § 7, stk. 1, nævnte myndigheder m.v. er forpligtede til at meddele indkomstregisteret de indberetninger eller ændringer af indberetninger, der ikke sker til indkomstregisteret. Myndighederne m.v. skal foretage indberetning efter 1. pkt. efter nærmere anvisning fra told- og skatteforvaltningen.

•••

Stk. 6 Skatteministeren fastsætter regler for indberetning af oplysninger efter § 3 og nærværende bestemmelse, herunder regler om Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. Bekendtgørelse om et indkomstregister

  • 1) lempelse af indberetningspligten efter stk. 1 og 2 og §§ 2 og 3,

  • 2) registrering af indberetningspligten i erhvervssystemet,

  • 3) det elektroniske indberetningsformat, idet fastsættelse af regler herom sker efter aftale med videnskabsministeren,

  • 4) papirindberetningsformatet og

  • 5) tast selv-løsninger til virksomhederne.

•••
profile photo
Profilside