14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Inddrivelsesloven § 1

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af inddrivelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 6 af 07. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Lovens anvendelsesområde
Loven gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. dog §§ 1 a og 1 b. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at loven desuden finder anvendelse på fordringer, der er fastsat ved lov eller i henhold til lov. Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

•••

Stk. 2 Loven gælder desuden for opkrævning og inddrivelse af udenlandske, færøske eller grønlandske skattekrav i skattesager, som ikke er straffesager, samt for inddrivelse af andre krav fra det offentlige, som efter anmodning fra den kompetente myndighed i den pågældende stat, på Færøerne eller i Grønland opkræves eller inddrives her i landet i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager. Opkrævningen og inddrivelsen af de i 1. pkt. nævnte krav sker efter de regler, der gælder for opkrævningen og inddrivelsen af de øvrige fordringer omfattet af denne lov, medmindre andet følger af hjemmelsgrundlaget for opkrævningen og inddrivelsen af de i 1. pkt. nævnte krav.

•••

Stk. 3 Regler i anden lovgivning om opkrævning af fordringer omfattet af denne lov finder anvendelse.

•••
profile photo
Profilside