14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ikrafttrædelsesloven 5. kapitel

Lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. 5. kapitel

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af ikrafttrædelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 608 af 06. september 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Ikrafttrædelsesloven

5. kapitel

Afsoning af tvangsbøder og underholdsbidrag

§17 Er det ved dom eller ved afgørelse af administrativ stats- eller kommunal myndighed under tvang af en løbende bøde pålagt nogen at opfylde en forpligtelse mod det offentlige, bliver det beløb af bøden, som ikke betales eller indkommer ved inddrivelse gennem udpantning, efter vedkommende myndigheds begæring at afsone efter reglerne om straf af fængsel.

Stk. 2 Med hensyn til afsoningstidens fastsættelse finder borgerlig straffelovs regler om forvandling af bødestraf, der ikke er idømt eller vedtaget for en domstol tilsvarende i anvendelse. Dog må afsoningen første gang ikke udstrækkes ud over 30 dage, og der skal efter hver afsoning hengå 4 uger, inden afsoning på ny kan finde sted for det beløb, der er påløbet fra den tid, da den sidste afsoning var tilendebragt. Den samlede afsonings varighed kan ikke udstrækkes ud over 180 dage.

Stk. 3 Reglerne i stk. 1 og 2 om afsoning finder tilsvarende anvendelse på bøder, der fastsættes af fogeden efter retsplejelovens § 499 a.

profile photo
Profilside