14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Husdyrbeskatningsloven § 8

Lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af husdyrbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1143 af 07. oktober 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Loven har virkning fra og med indkomståret 1981. Normalhandelsværdier som nævnt i § 2 fastsættes første gang med virkning for opgørelsen af værdien af landbrugernes husdyrbesætninger ved udgangen af indkomståret 1980.

•••

Stk. 2 For landbrugere, som ved udgangen af indkomståret 1980 har opgjort værdien af deres stambesætning på grundlag af de af Ligningsrådet fastsatte normalpriser eller handelsværdier, der er lavere end normalhandelsværdier, jf. stk. 3, beregnes et beløb (forskelsbeløbet), som skal fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 5 og 6.

•••

Stk. 3 Forskelsbeløbet beregnes som forskellen mellem værdien af den stambesætning afgrænset efter hidtil gældende praksis, der findes ved udgangen af indkomståret 1980, opgjort til henholdsvis de af Skatterådet fastsatte normalhandelsværdier og de af Ligningsrådet fastsatte normalpriser. Forskelsbeløbet beregnes særskilt for hver af de følgende fire grupper af dyr: kvæg, svin, får, og heste. Skatteministeren kan fastsætte andre regler for beregning af forskelsbeløbet end de i 1. pkt. nævnte for ganske særlig værdifulde dyr eller besætninger. Bekendtgørelse om opgørelse og fradrag for forskelsbeløb m.v. vedrørende landbrugets husdyrbesætninger

•••

Stk. 4 Skatteforvaltningslovens regler om ansættelse, klage og revision finder anvendelse på et efter reglerne i stk. 3 beregnet forskelsbeløb. Nedsættes et forskelsbeløb, modregnes nedsættelsesbeløbet i forskelsbeløbet, der endnu ikke er fradraget ved indkomstopgørelsen. Et overskydende nedsættelsesbeløb medregnes til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori nedsættelsen af forskelsbeløbet finder sted. Forhøjes et forskelsbeløb, tillægges forhøjelsesbeløbet forskelsbeløbet, der endnu ikke er fradraget ved indkomstopgørelsen. Er hele det oprindeligt beregnede forskelsbeløb fradraget inden det indkomstår, hvori forskelsbeløbet forhøjes, fradrages forhøjelsesbeløbet i den skattepligtige indkomst for det år, hvori forhøjelsen af forskelsbeløbet finder sted.

•••

Stk. 5 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1981 fradrages 10 pct. af det efter reglen i stk. 3 beregnede forskelsbeløb. Det beløb, hvormed 662/3 pct. af værdien af en landbrugers samlede husdyrbesætning ved udgangen af indkomståret 1980 opgjort til de af Ligningsrådet fastsatte normalhandelsværdier overstiger værdien af besætningen opgjort til de af Ligningsrådet fastsatte normalpriser, kan ud over fradraget efter 1. pkt. fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1981.

•••

Stk. 6 Efter regler, der fastsættes af skatteministeren, foretages helt eller delvis fradrag for et forskelsbeløb, der resterer efter anvendelse af reglen i stk. 5, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomstår, hvori antallet af dyr i de enkelte grupper af stambesætningen (kvæg, svin og får), afgrænset efter henholdsvis § 3, stk. 1, nr. 1) og 2), samt § 3, stk. 1, nr. 3), og § 3, stk. 1, nr. 4), er formindsket i forhold til antallet af stambesætningsdyr ved udgangen af indkomståret 1980 afgrænset på samme måde. Det er en betingelse for fradraget efter 1. pkt., at landbrugeren ikke i de nærmest følgende to indkomstår forøger den pågældende stambesætning med et antal dyr, der fastsættes af skatteministeren, dog mindst svarende til formindskelsen. Såfremt en sådan forøgelse finder sted, forhøjes den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori formindskelsen fandt sted, med det fradragne forskelsbeløb, og det endnu ikke fradragne forskelsbeløb forøges tilsvarende. Bekendtgørelse om opgørelse og fradrag for forskelsbeløb m.v. vedrørende landbrugets husdyrbesætninger

•••

Stk. 7 Reglerne i stk. 2-6 gælder for dødsboer, som ved udgangen af indkomståret 1980 omfatter en stambesætning afgrænset efter hidtil gældende praksis.

•••

Stk. 8 Fradragene efter stk. 2-6 af forskelsbeløbet berøres ikke af, at stambesætningen, som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1)-4), overtages til hensidden i uskiftet bo eller udlægges til længstlevende ægtefælle efter skiftelovens § 57, stk. 1, medmindre der forinden er skiftet med enkelte arvinger. Fradragene berøres ikke af, at stambesætningen, som nævnt i § 3, stk. 1 nr. 1)-4), udlægges til den længstlevende ægtefælle og denne efter § 14 A i lov om afgift af arv og gave får udsættelse med pligten til at svare arveafgift af arvebeholdningen.

•••

Stk. 9 Hvis et bo, der omfatter en stambesætning, som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1)-4), i umiddelbar forbindelse med den skattepligtiges død i indkomståret 1981 tages under skiftebehandling, skal et forskelsbeløb efter stk. 5 deles forholdsmæssigt og fradrages henholdsvis ved den afsluttende indkomstansættelse for afdøde eller længstlevende ægtefælles indkomstansættelse og ved boets indkomstansættelse. En lignende forholdsmæssig fordeling af forskelsbeløbet skal ske, hvis et uskiftet bo i indkomståret 1981 tages under skiftebehandling i længstlevende ægtefælles levende live.

•••

Stk. 10 Hvis en arving, ægtefælle eller legatar i medfør af dødsboskattelovens § 36 indtræder i et bos skattemæssige stilling med hensyn til en stambesætning, som nævnt i § 3, stk. 1, 1)-4), skal besætningen anses for anskaffet af den pågældende til den værdi, som dødsboet senest har benyttet, forøget med en til den overtagne del af stambesætningen svarende del af et forskelsbeløb, som endnu ikke er bragt til fradrag ved en indkomstansættelse. Den således forøgede værdi af stambesætningen lægges også til grund ved beregning af passivposten efter boafgiftslovens § 13 a eller kildeskattelovens § 33 D. Reglen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på de i kildeskattelovens § 33 C nævnte overdragelser.

•••

Stk. 11 Landbrugere, som har fået forhøjet den skattepligtige indkomst for indkomstårene 1973-1980 i forbindelse med udvidelse af stambesætning, og som har fået henstand med den heraf følgende skattebetaling, skal modregne det beløb, hvormed den skattepligtige indkomst er blevet forhøjet, i det efter reglen i stk. 3 beregnede forskelsbeløb, og den nævnte skattebetaling anses herved at have fundet sted. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om modregning efter 1. pkt. Bekendtgørelse om opgørelse og fradrag for forskelsbeløb m.v. vedrørende landbrugets husdyrbesætninger

•••

Stk. 12 Forskelsbeløb, som endnu ikke er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal for regnskabsførende skattepligtige opføres som en særlig aktivpost. Andre skattepligtige skal give oplysninger om beløbet i oplysningsskemaet efter skattekontrollovens § 5.

•••

Stk. 13 Skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, kan efter ansøgning eftergive den skat, som efter nærværende lov pålignes landbrugeren for indkomståret 1981, som følge af en formindskelse af en stambesætning, der er sket før den 1. januar 1981. Eftergivelsen af skat efter 1. pkt. forudsætter, at den nævnte formindskelse af en stambesætning efter de hidtil gældende regler kunne ske, uden at fortjenesten skulle medregnes ved indkomstopgørelsen. Bekendtgørelse om opgørelse og fradrag for forskelsbeløb m.v. vedrørende landbrugets husdyrbesætninger

•••
profile photo
Profilside