Halvlederloven § 14

Denne konsoliderede version af halvlederloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)

Lov nr. 778 af 09. december 1987,
jf. lovbekendtgørelse nr. 92 af 29. januar 2019

§ 14

Den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en eneret i henhold til denne lov, skal betale

  • 1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og

  • 2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.

Stk. 2 Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der tages hensyn til bl.a. den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.

Stk. 3 I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikkeøkonomisk skade.