Habitatbekendtgørelsen § 7

Denne konsoliderede version af habitatbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023

§ 7

Følgende sager efter lov om skove er omfattet af § 6:

Stk. 2 Følgende sager efter naturbeskyttelsesloven er omfattet af § 6:

Stk. 3 Følgende sager efter råstofloven er omfattet af § 6:

Stk. 4 Følgende sager efter lov om jagt og vildtforvaltning er omfattet af § 6:

Stk. 5 Følgende sager efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. er omfattet af § 6:

Stk. 6 Følgende sager efter miljøbeskyttelsesloven er omfattet af § 6:

Stk. 7 Følgende sager efter vandløbsloven er omfattet af § 6:

 • 1) Tilladelse til regulering af vandløb efter vandløbslovens § 17.

 • 2) Tilladelse til sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer efter vandløbslovens § 18.

 • 3) Tilladelse til anlæg af nye vandløb efter vandløbslovens § 21.

 • 4) Godkendelse af etablering eller ændring af private udpumpningsanlæg til brug for afvanding efter vandløbslovens § 38.

 • 5) Godkendelse af anlæg eller ændring af broer, overkørsler eller lignende efter vandløbslovens § 47.

 • 6) Godkendelse af eller ændring af opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan ændre vandets frie løb eller i øvrigt være til skade for vandløbet efter vandløbslovens § 48.

Stk. 8 Følgende sager efter okkerloven er omfattet af § 6:

 • 1) Godkendelse efter okkerlovens §§ 2 og 3 til udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet.

Stk. 9 Følgende sager efter vandforsyningsloven er omfattet af § 6:

Stk. 10 Følgende sager efter lov om miljø og genteknologi er omfattet af § 6:

Stk. 11 Følgende sager efter havmiljøloven er omfattet af § 6:

Stk. 12 Følgende sager efter tøndermarsklovens § 38, stk. 1 og 2, er omfattet af § 6:

 • 1) Dispensation fra § 10, stk. 1, om forbud mod byggeri m.v.

 • 2) Dispensation fra § 11, stk. 1, om forbud mod terrænændring.

 • 3) Dispensation fra § 12, stk. 1, om forbud mod beplantning m.v.

 • 4) Dispensation fra § 13, stk. 1, om forbud mod jagt.

 • 5) Dispensation fra § 14, stk. 1, om forbud mod fiskeri med garn og vod.

 • 6) Dispensation fra § 15, stk. 1-3, om sejlads.

 • 7) Dispensation fra § 16, stk. 2, om forbud mod omlægning.

 • 8) Dispensation fra § 17, stk. 2, om overfladegrøbling m.v.

 • 9) Dispensation fra § 19 om anvendelse af handelsgødning.

 • 10) Dispensation fra § 20 om forbud mod kemiske bekæmpelsesmidler.

 • 11) Dispensation fra § 37, stk. 2, om offentlighedens ret til færdsel og ophold.

Stk. 13 Følgende sager efter miljøvurderingsloven er, i relevant omfang i relation til de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1-12, omfattet af § 6: