Habitatbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af habitatbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023

I medfør af § 36, stk. 1 og 2, i lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 692 af 26. maj 2023, § 46, stk. 4, i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 690 af 26. maj 2023, § 71, stk. 2 og 4, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022, § 22, stk. 2 og 3, og § 41, stk. 4, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017, § 52, stk. 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 26. maj 2023, § 75, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, § 13 a i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023, § 70 a i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019, § 14 b i lov om okker (Okkerloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015, § 2, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022, § 28 i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2017, § 57 a i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 25. juni 2023, § 38, stk. 2 og 4, og § 49 b i lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 691 af 26. maj 2023, og § 44, stk. 3, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder
 • Bilag 2 Fortegnelse over habitatområder
 • Bilag 3 Fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder
 • Bilag 4 Fortegnelse over Ramsarområder
 • Bilag 5 Fortegnelse over naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag I og II som er relevante ved udpegning af habitatområder i Danmark
 • Bilag 6 Fortegnelse over danske fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark
 • Bilag 7 Fortegnelse over i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV
 • Bilag 8 Internationale naturbeskyttelsesområder
 • Bilag 9 Habitatområder
 • Bilag 10 Fuglebeskyttelsesområder
 • Bilag 11 Ramsarområder
§ 1

Bekendtgørelsen udpeger internationale naturbeskyttelsesområder og fastsætter regler for administrationen af områderne. Bekendtgørelsen udpeger følgende internationale naturbeskyttelsesområder:

 • 1) Fuglebeskyttelsesområder.

 • 2) Habitatområder.

 • 3) Ramsarområder.

Stk. 2 Fuglebeskyttelsesområder og habitatområder indgår i det sammenhængende europæiske, økologiske netværk, som betegnes Natura 2000.

Stk. 3 Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter til myndighederne om planlægning og administration, der berører internationale naturbeskyttelsesområder i henhold til EF-habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4, og Ramsarkonventionens artikel 3, stk. 1.

Stk. 4 Bekendtgørelsens § 5 om råstofplanlægning og §§ 6-11 om administration præciserer, hvilke hensyn myndighederne skal tage.

Stk. 5 Miljøstyrelsen udarbejder oversigter, der viser de kendte forekomster af de arter og naturtyper, som er nævnt i § 4, stk. 2. Der udarbejdes en oversigt for hvert af de udpegede områder.

§ 2

Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter for myndighederne om planlægning og administration for at sikre, at forbuddet mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter og den strenge beskyttelse af plantearter i henhold til direktivets artikel 12 og artikel 13 efterkommes.

§ 3

Bekendtgørelsen indeholder følgende bilag:

 • 1) Bilag nr. 1 er en fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder. For hvert internationalt naturbeskyttelsesområde er angivet nummer og navn, samt nummeret for det eller de habitatområder (H), fuglebeskyttelsesområder (F) og Ramsarområder (R), som det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde rummer.

 • 2) Bilag nr. 2 er en fortegnelse over habitatområder. For hvert habitatområde er angivet nummer, navn og NATURA 2000-kode.

 • 3) Bilag nr. 3 er en fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder. For hvert fuglebeskyttelsesområde er angivet nummer, navn og NATURA 2000-kode.

 • 4) Bilag nr. 4 er en fortegnelse over Ramsarområder. For hvert Ramsarområde er angivet nummer og navn.

 • 5) Bilag nr. 5 er en fortegnelse over de naturtyper og arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag I og II, som er naturligt hjemmehørende i Danmark, og som er relevante ved udpegning af habitatområder i Danmark. De arter, der er særligt truede på europæisk plan (prioriterede), er markeret med stjerne. For naturtyperne er angivet naturtypekoden, som den fremgår af EF-habitatdirektivets bilag I.

 • 6) Bilag nr. 6 indeholder en fortegnelse over fuglearter, der er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, og regelmæssigt tilbagevendende arter, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark.

 • 7) Bilag nr. 7 indeholder en fortegnelse over de arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV, og som er hjemmehørende i Danmark.

Stk. 2 De følgende udpegede områder er vist på kortbilag nr. 8-11:

 • 1) Bilag nr. 8: Internationale naturbeskyttelsesområder.

 • 2) Bilag nr. 9: Habitatområder.

 • 3) Bilag nr. 10: Fuglebeskyttelsesområder.

 • 4) Bilag nr. 11: Ramsarområder.

§ 4

Bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. For Ramsarområderne er målsætningen, at beskyttelsen skal fremmes.

Stk. 2 Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter, der er medtaget i EF-habitatdirektivets bilag I og II og i EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, samt regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter og forekomster, der er relevante som følge af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 2.

Stk. 3 I bekendtgørelsen forstås ved:

 • 1) En naturtypes bevaringsstatus: Resultatet af alle de forhold, der indvirker på en naturtype og på de karakteristiske arter, som lever dér, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens struktur og funktion samt de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt.

 • 2) En naturtypes gunstige bevaringsstatus: En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når

  • a) det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i udbredelse,

  • b) den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, og

  • c) bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig som defineret i nr. 4.

 • 3) En arts bevaringsstatus: Resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten og som på lang sigt kan få indflydelse på dens bestandes udbredelse og talrighed.

 • 4) En arts gunstige bevaringsstatus: En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når

  • a) data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder,

  • b) artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og

  • c) der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare dens bestande.

Råstofplanlægning
§ 5

I de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade fravigelse af stk. 1.

Tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
§ 6

Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Stk. 2 Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for myndighedernes administration af bestemmelserne i § 8.

Stk. 4 Vurderinger efter stk. 1-3 skal fremgå af afgørelsen.

Stk. 5 Myndighedernes administration af bestemmelserne i §§ 7 og 8 skal for projekter inden for Ramsarområderne ske på en sådan måde, at myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne.

Stk. 6 Hvis myndigheden vurderer, at inddragelse af offentligheden kan tilføre sagen nye oplysninger, skal offentligheden høres, inden der træffes endelig afgørelse i sagen.

§ 7

Følgende sager efter lov om skove er omfattet af § 6:

Stk. 2 Følgende sager efter naturbeskyttelsesloven er omfattet af § 6:

Stk. 3 Følgende sager efter råstofloven er omfattet af § 6:

Stk. 4 Følgende sager efter lov om jagt og vildtforvaltning er omfattet af § 6:

Stk. 5 Følgende sager efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. er omfattet af § 6:

Stk. 6 Følgende sager efter miljøbeskyttelsesloven er omfattet af § 6:

Stk. 7 Følgende sager efter vandløbsloven er omfattet af § 6:

 • 1) Tilladelse til regulering af vandløb efter vandløbslovens § 17.

 • 2) Tilladelse til sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer efter vandløbslovens § 18.

 • 3) Tilladelse til anlæg af nye vandløb efter vandløbslovens § 21.

 • 4) Godkendelse af etablering eller ændring af private udpumpningsanlæg til brug for afvanding efter vandløbslovens § 38.

 • 5) Godkendelse af anlæg eller ændring af broer, overkørsler eller lignende efter vandløbslovens § 47.

 • 6) Godkendelse af eller ændring af opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan ændre vandets frie løb eller i øvrigt være til skade for vandløbet efter vandløbslovens § 48.

Stk. 8 Følgende sager efter okkerloven er omfattet af § 6:

 • 1) Godkendelse efter okkerlovens §§ 2 og 3 til udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet.

Stk. 9 Følgende sager efter vandforsyningsloven er omfattet af § 6:

Stk. 10 Følgende sager efter lov om miljø og genteknologi er omfattet af § 6:

Stk. 11 Følgende sager efter havmiljøloven er omfattet af § 6:

Stk. 12 Følgende sager efter tøndermarsklovens § 38, stk. 1 og 2, er omfattet af § 6:

 • 1) Dispensation fra § 10, stk. 1, om forbud mod byggeri m.v.

 • 2) Dispensation fra § 11, stk. 1, om forbud mod terrænændring.

 • 3) Dispensation fra § 12, stk. 1, om forbud mod beplantning m.v.

 • 4) Dispensation fra § 13, stk. 1, om forbud mod jagt.

 • 5) Dispensation fra § 14, stk. 1, om forbud mod fiskeri med garn og vod.

 • 6) Dispensation fra § 15, stk. 1-3, om sejlads.

 • 7) Dispensation fra § 16, stk. 2, om forbud mod omlægning.

 • 8) Dispensation fra § 17, stk. 2, om overfladegrøbling m.v.

 • 9) Dispensation fra § 19 om anvendelse af handelsgødning.

 • 10) Dispensation fra § 20 om forbud mod kemiske bekæmpelsesmidler.

 • 11) Dispensation fra § 37, stk. 2, om offentlighedens ret til færdsel og ophold.

Stk. 13 Følgende sager efter miljøvurderingsloven er, i relevant omfang i relation til de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1-12, omfattet af § 6:

§ 8

Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i naturbeskyttelsesloven:

Stk. 2 Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven:

Stk. 3 Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i vandløbsloven:

Stk. 4 Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i vandforsyningsloven:

Stk. 5 Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i lov om jagt og vildtforvaltning:

Stk. 6 Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelse i havmiljøloven:

Stk. 7 Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelse i råstofloven:

Stk. 8 Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i miljøvurderingsloven i relevant omfang i relation til bestemmelser, der er nævnt i stk. 1-7:

Fravigelser
§ 9

Myndigheden kan fravige § 6, stk. 2, 2. pkt., når der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning.

Stk. 2 I Natura 2000-områder, der indeholder prioriterede naturtyper eller dyre- eller plantearter, kan fravigelse efter stk. 1 dog kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Europa-Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Stk. 3 Fravigelse efter stk. 1 forudsætter, at der træffes alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i Natura 2000 bevares. Europa-Kommissionen skal underrettes om, hvilke kompensationsforanstaltninger, der træffes.

Stk. 4 Beslutning om fravigelse efter stk. 1 træffes af den myndighed, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende område.

Stk. 5 Før der træffes afgørelse, der kan indebære, at beskyttelsen fraviges, skal den pågældende myndighed indhente en udtalelse fra miljøministeren.

Stk. 6 Miljøministeren forestår den i stk. 2 og 3 nævnte kontakt til Europa-Kommissionen.

Generel beskyttelse af visse arter
§ 10

Ved administration af de i §§ 7 og 8 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan

 • 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller

 • 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Stk. 2 Vurderingen skal fremgå af de afgørelser, der bliver truffet efter de i §§ 7 og 8 nævnte bestemmelser.

§ 11

Myndigheden kan fravige § 10, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, og hvis fravigelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Fravigelse kan kun ske i de situationer, hvor det ansøgte har til formål at

 • 1) beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

 • 2) forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

 • 3) sikre hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller

 • 4) fremme forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter.

Stk. 2 Beslutning om at fravige, jf. stk. 1, træffes af den myndighed, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende område.

Stk. 3 Før der træffes afgørelse om at fravige, jf. stk. 1, skal den pågældende myndighed indhente udtalelse fra miljøministeren.

Stk. 4 Beslutning om at fravige, jf. stk. 1, skal meddeles miljøministeren med henblik på information af Europa-Kommissionen.

Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ophæves.