14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

GUDP-loven § 17

Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gudp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 23 af 04. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Kontrol m.v.
Miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om tilskud efter loven. På tilsvarende måde har ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller til regler, der er fastsat i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Den, der har modtaget tilsagn om tilskud, skal efter anmodning fra ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det materiale, der er nævnt i stk. 1, skal udleveres eller indsendes til ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, på dennes begæring.

•••

Stk. 3 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den kontrol, der er nævnt i stk. 1. Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.

•••

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om kontrol af de projekter, hvortil der ydes tilskud efter loven.

•••
profile photo
Profilside