14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Specialiseringsaftaler)

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse nr. 64 af 28. januar 2011

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Specialiseringsaftaler)

I medfør af § 10 i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 13. august 2010, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Kommissionens forordning (EU) nr. 1218/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af specialiseringsaftaler (EØS-relevant tekst)

§1 Den danske tekst af Kommissionens forordning (EU) nr. 1218/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af specialiseringsaftaler finder tilsvarende anvendelse på aftaler og samordnet praksis omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Dog finder forordningens artikel 6 og 7 ikke anvendelse.

Stk. 2 Forordningen er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

§2 Alle henvisninger i forordningen til »traktatens artikel 101, stk. 1« skal forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3«, og alle henvisninger til »traktatens artikel 101, stk. 3« skal forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 8, stk. 1«.

§3 Konkurrencerådet kan inddrage denne bekendtgørelse, hvis rådet i et konkret tilfælde konstaterer, at en aftale, der er omfattet af fritagelsen efter denne bekendtgørelse, alligevel har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i § 8, stk. 1, og navnlig hvor det relevante marked er meget koncentreret, og konkurrencen allerede er beskeden, særligt på grund af andre markedsdeltageres respektive markedsstillinger eller forbindelser med andre markedsdeltagere som følge af parallelle specialiseringsaftaler.

§4 Forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, gælder ikke i perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2012 for aftaler, der allerede var i kraft den 31. december 2010, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter denne bekendtgørelse, men som den 31. december 2010 opfyldte betingelserne for fritagelse efter økonomi- og erhvervsministerens bekendtgørelse nr. 1211 af 18. december 2000, som ændret ved bekendtgørelse nr. 483 af 15. juni 2005.

§5 Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. februar 2011.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1211 af 18. december 2000 om gruppefritagelse for kategorier af specialiseringsaftaler ophæves.

profile photo
Profilside