Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Forskning og udvikling)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler

Bekendtgørelse nr. 63 af 28. januar 2011

I medfør af § 10 i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 13. august 2010, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Kommissionens forordning (EU) nr. 1217/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler (EØS-relevant tekst)
§ 1

Den danske tekst af Kommissionens forordning (EU) nr. 1217/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler finder tilsvarende anvendelse på aftaler og samordnet praksis omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Dog finder forordningens artikel 8 og 9 ikke anvendelse.

Stk. 2 Forordningen er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Alle henvisninger i forordningen til »traktatens artikel 101, stk. 1« skal forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3«, og alle henvisninger til »traktatens artikel 101, stk. 3« skal forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 8, stk. 1«.

§ 3

Konkurrencerådet kan inddrage denne bekendtgørelse, hvis rådet i et konkret tilfælde konstaterer, at en aftale, der er omfattet af fritagelsen efter denne bekendtgørelse, alligevel har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i § 8, stk. 1, og navnlig når:

  • 1) forsknings- og udviklingsaftalen i væsentlig grad vanskeliggør tredjemands gennemførelse af forskning og udvikling på det relevante område som følge af den begrænsede forskningskapacitet, der er til rådighed andetsteds,

  • 2) forsknings- og udviklingsaftalen som følge af den særlige struktur på udbudssiden i væsentlig grad vanskeliggør tredjemands adgang til markedet for aftaleprodukterne eller -teknologierne,

  • 3) aftaleparterne uden objektiv gyldig grund ikke udnytter resultaterne af den fælles forskning og udvikling over for tredjemand,

  • 4) aftaleprodukterne eller -teknologierne ikke på det danske marked eller en væsentlig del heraf er udsat for effektiv konkurrence fra produkter, teknologier eller produktionsmetoder, som på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål af brugerne anses for at svare dertil, eller

  • 5) konkurrencen inden for innovation vil blive begrænset eller den effektive konkurrence inden for forskning og udvikling på et bestemt marked vil blive udelukket som følge af forsknings- og udviklingsaftalen.

§ 4

Forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, gælder ikke i perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2012 for aftaler, der allerede var i kraft den 31. december 2010, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter denne bekendtgørelse, men som den 31. december 2010 opfyldte betingelserne for fritagelse efter økonomi- og erhvervsministerens bekendtgørelse nr. 1212 af 18. december 2000, som ændret ved bekendtgørelse nr. 487 af 15. juni 2005.

§ 5

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. februar 2011.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1212 af 18. december 2000 om gruppefritagelse for kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler ophæves.