Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Forskning og udvikling)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler

Bekendtgørelse nr. 1111 af 13. august 2023

§ 1

Kommissionens forordning (EU) 2023/1066 af 1. juni 2023 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde på visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler finder tilsvarende anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Dog finder forordningens artikel 10, 12 og 13 ikke anvendelse.

§ 2

Alle henvisninger i forordningen til »traktatens artikel 101, stk. 1« skal forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3«, og alle henvisninger til »traktatens artikel 101, stk. 3« skal forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 8, stk. 1«.

§ 3

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan inddrage fritagelsen, hvis styrelsen i et konkret tilfælde konstaterer, at en aftale m.v., der er omfattet af fritagelsen efter denne bekendtgørelse, alligevel har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i § konkurrencelovens 8, stk. 1, og navnlig hvis:

  • 1) forsknings- og udviklingsaftalen i væsentlig grad vanskeliggør tredjemands gennemførelse af forskning og udvikling på det område eller de områder, der er relateret til aftaleprodukterne eller -teknologierne,

  • 2) forsknings- og udviklingsaftalen i væsentlig grad vanskeliggør tredjemands adgang til det relevante marked for aftaleprodukterne eller -teknologierne,

  • 3) parterne ikke udnytter resultaterne af den fælles eller betalte forskning og udvikling over for tredjemand uden objektiv gyldig grund,

  • 4) aftaleprodukterne eller -teknologierne i hele eller en væsentlig del af det danske marked ikke er udsat for effektiv konkurrence eller

  • 5) forsknings- og udviklingsaftalen i væsentlig grad vil begrænse konkurrencen inden for innovation på et bestemt område.

§ 4

I perioden fra den 1. september 2023 til den 30. juni 2025 finder forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, ikke anvendelse på aftaler m.v., der allerede var i kraft den 31. august 2023, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter denne bekendtgørelse, men som den 31. august 2023 opfyldte betingelserne for fritagelse efter bekendtgørelse nr. 63 af 28. januar 2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 63 af 28. januar 2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler ophæves.