Gruppefritagelsesbekedtgørelse (Teknologioverførsel)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler

Bekendtgørelse nr. 622 af 16. juni 2004,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 486 af 15. juni 2005

I medfør af § 10 i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 772/2004 af 7. april 2004 om anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler (EØS-relevant tekst)
§ 1

Den danske tekst af Kommissionens forordning (EF) nr. 772/2004 af 7. april 2004 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler finder tilsvarende anvendelse på teknologioverførselsaftaler omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Dog finder forordningens artikel 6-7 og artikel 9-11 ikke anvendelse.

Stk. 2 Forordningen er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

I forordningens artikel 2 skal »traktatens artikel 81, stk. 1« forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3«, og »traktatens artikel 81, stk. 3« forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 10«. I forordningens artikel 1 og 2 skal »forordning« forstås som »bekendtgørelse«.

§ 3

Konkurrencerådet kan tilbagekalde en fritagelse efter denne bekendtgørelse, hvis Konkurrencerådet i et konkret tilfælde konstaterer, at en teknologioverførselsaftale, der er omfattet af fritagelsen efter denne bekendtgørelse, alligevel har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i konkurrencelovens § 8, stk. 1, og navnlig når

  • 1)   markedsadgangen for teknologier tilhørende tredjeparter begrænses, f.eks. som følge af den kumulative virkning af parallelle netværk af ligeartede konkurrencebegrænsende aftaler, der forbyder licenstagere at udnytte teknologier tilhørende tredjeparter,

  • 2)   markedsadgangen for potentielle licenstagere begrænses, f.eks. som følge af den kumulative virkning af parallelle netværk af ligeartede konkurrencebegrænsende aftaler, der forbyder licensgivere at meddele andre licenstagere licens, eller

  • 3)   parterne uden nogen objektivt gyldig begrundelse undlader at udnytte den overførte teknologi.

§ 4

Forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, gælder ikke i perioden fra den 1. maj 2004 til den 31. marts 2006 for aftaler, der allerede var i kraft den 30. april 2004, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter denne bekendtgørelse, men som den 30. april 2004 opfyldte betingelserne for fritagelse efter bekendtgørelse nr. 1009 af 16. december 1997 om gruppefritagelse for visse kategorier af teknologioverførselsaftaler.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juli 2004.