Grundforskningsfondsloven § 4

Denne konsoliderede version af grundforskningsfondsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om danmarks grundforskningsfond

Lov nr. 409 af 06. juni 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 200 af 26. februar 2019,
som ændret ved lov nr. 1188 af 08. juni 2021

§ 4

Det er bestyrelsens opgave at forvalte og nyttiggøre fondens midler i overensstemmelse med Grundforskningsfondens formål. For at opfylde dette formål kan bestyrelsen:

  • 1) Efter aftale med eksisterende forskningsinstitutioner og på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen, for en kortere eller længere årrække finansiere oprettelse eller udvidelse af institutter og centre ved eller på tværs af institutionerne, hvorefter fondens økonomiske engagement afvikles. Aftalerne skal omfatte et væsentligt element af forskeruddannelse i tilknytning til initiativerne.

  • 2) Indgå aftale om at etablere og finansiere forskningsenheder med særligt fokus på transformativ forskning. Forskningsenhederne kan etableres og finansieres i samarbejde med andre offentlige og private råd, fonde eller virksomheder m.v. Vilkårene for bevillingen fastsættes af bestyrelsen eller i samarbejde med eventuelle medfinansierende parter. Bevillingen til en forskningsenhed kan tildeles en fysisk eller juridisk person. Aftalen skal omfatte et væsentligt element af forskeruddannelse i tilknytning til initiativerne.

  • 3) Oprette stillinger på lektor- og professorniveau for en kortere eller længere årrække.

  • 4) Oprette stipendier til forskere med ph.d.-grad.

Stk. 2 Bestyrelsen skal ved tilsagn om støtte fra fonden tage højde for, at de tilsagte forpligtelser i de enkelte år ikke overstiger det disponible beløb til uddelinger, og at der heller ikke i øvrigt opstår udækkede finansieringsbehov i forbindelse med fondens tilskudsaktiviteter. Bestyrelsen skal i den forbindelse på baggrund af det forventede disponible beløb til uddelinger fastsætte en ramme for den samlede mængde af aftaler efter stk. 1, nr. 1 og 2, sådan at det økonomiske grundlag for gennemførsel af de pågældende tilskudsaktiviteter hele tiden er til stede.

Stk. 3 Bestyrelsen skal normalt uddele fondens midler i åben konkurrence på grundlag af ansøgninger fra forskningsinstitutioner og forskere.

Stk. 4 Bestyrelsen kan i forbindelse med finansieringen af oprettelsen eller udvidelsen af institutter og centre, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, gøre finansieringen betinget af, at stillingen som centerleder opslås i international konkurrence. Bestyrelsen kan ligeledes beslutte, at et center etableres, efter at stillingen som centerleder har været opslået i international konkurrence.

Stk. 5 Bestyrelsen fører tilsyn med de forskningsaktiviteter, der modtager tilskud fra fonden.

Stk. 6 Bestyrelsen kan gennemføre initiativer efter stk. 1, nr. 1, i samarbejde med og med hel eller delvis finansiering fra andre offentlige eller private råd, fonde eller virksomheder, herunder også offentlige eller private råd, institutioner, fonde eller virksomheder i udlandet. Bestyrelsen kan efter aftale påtage sig at gennemføre tilskudsaktiviteter med hel eller delvis finansiering fra anden side. Bestyrelsen kan endvidere efter aftale med uddannelses- og forskningsministeren påtage sig at udføre nærmere afgrænsede opgaver for denne.

Stk. 7 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at ansøgninger om støtte m.v. fra fonden skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som fonden stiller til rådighed (digital selvbetjening).

Stk. 8 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om formkrav til ansøgninger om støtte m.v. fra fonden, herunder om anvendelse af skabeloner, ansøgningssprog og ansøgningsfrister.