14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Godtgørelsesloven § 14

Lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af godtgørelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer beregning og udbetaling af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi i medfør af regler fastsat efter stk. 6 ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

•••

Stk. 2 På baggrund af ansøgningen og indberettede oplysninger udbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag godtgørelse og tilskud til befordring til den berettigede modtager uden partshøring. For så vidt angår tilskud til kost og logi, gælder §§ 9 a og 9 b.

•••

Stk. 3 Afgørelsen om udbetaling skal ledsages af de oplysninger, som den berettigede modtager ellers skulle være gjort bekendt med efter forvaltningslovens § 19. Ansøgeren skal ved afgørelsen informeres om adgangen til at få sagen genoptaget. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte en frist for fremsættelse af anmodning om genoptagelse.

•••

Stk. 4 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal efter anmodning fra den berettigede modtager genoptage sagen og eventuelt ændre afgørelsen, hvis den berettigede modtager dokumenterer, at udbetalingen ikke er korrekt eller er baseret på fejlagtige oplysninger.

•••

Stk. 5 Til brug for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags administration efter stk. 1 skal offentlige institutioner og private indberette og videregive oplysninger på individniveau til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Kravet om indberetning og videregivelse omfatter oplysninger, som af vedkommende myndighed skønnes nødvendige i forbindelse med administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter denne lov, herunder om deltagerens løn i nærmere angivne tidsrum.

•••

Stk. 6 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte regler om beregning, udbetaling og administration af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

•••

Stk. 7 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om, hvilke offentlige institutioner og private der skal indberette og videregive oplysninger på individniveau efter stk. 5, og om, hvilke oplysninger der skal indberettes og videregives, samt om videregivelse af oplysningerne.

•••
profile photo
Profilside