14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Godskørselsloven § 17

Lov om godskørsel paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af godskørselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. November 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Straffebestemmelser m.v.
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

  • 1) overtræder § 1, stk. 1-3§ 6, stk. 1 og 2, § 6 a, stk. 1, § 11, § 15 eller § 16 b, stk. 4,

  • 2) overtræder vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse i henhold til loven eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven,

  • 3) overtræder bestemmelser, der er indeholdt i De Europæiske Fællesskabers forordninger om godskørsel eller

  • 4) erhvervsmæssigt udlejer chauffører uden at være godkendt hertil efter § 6 a, stk. 2.

•••

Stk. 2 I forskrifter, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen Bekendtgørelse om godskørsel

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 4 Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af stk. 1, nr. 1-4, lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse.

•••

Stk. 5 Der kan i regler fastsat i medfør af stk. 2 fastsættes, at der ved udmåling af straffen for overtrædelse af forskrifter udstedt i henhold til loven kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, og karakteren af den begåede overtrædelse. Bekendtgørelse om godskørsel

•••
profile photo
Profilside