14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Gødningsloven_invalid  - ophæves den 5. april 2019, jf. § 58, stk. 2, i lov nr. 338 af 2/4 2019.

Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

Denne konsoliderede version af gødningsloven_invalid bygger på lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Gødningsloven_invalid

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. januar 2021

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
1 Kommentar

Lovens formål, anvendelsesområde m.v.

§1 Loven har til formål at regulere jordbrugets anvendelse af gødning, fastsætte krav om etablering af plantedække og om andre dyrkningsrelaterede tiltag og yde tilskud til foranstaltninger med henblik på at begrænse udvaskningen af kvælstof.

§2 Miljø- og fødevareministeren opretter et register over virksomheder, der anvender gødning efter denne lov.

Stk. 2 Den, der driver virksomhed med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf, skal anmelde sin virksomhed til registrering i det i stk. 1 nævnte register, hvis virksomhedens årlige momspligtige omsætning fra planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf overstiger 50.000 kr., og

 • 1) virksomhedens samlede husdyrbesætning producerer gødning med et samlet kvælstofindhold, der udgør mere end 1 t kvælstof,

 • 2) antallet af husdyr på bedriften overstiger et antal dyr, der tilsammen producerer gødning med et samlet kvælstofindhold, der overstiger 100 kg kvælstof pr. hektar, eller

 • 3) virksomheden modtager mere end 25 t husdyrgødning eller anden organisk gødning i planperioden.

Stk. 3 Andre, der driver virksomhed med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf, kan anmelde sin virksomhed til registrering i det i stk. 1 nævnte register, hvis den årlige momspligtige omsætning fra planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf overstiger 20.000 kr.

Stk. 4 Ministeren kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at virksomheder, der er delregistrerede i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), alene registreres for en del af virksomheden i det i stk. 1 nævnte register.

Stk. 5 Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen. Beviset benyttes som dokumentation for retten til at købe afgiftsfri gødning. Som alternativ dokumentation kan benyttes direkte opslag i det i stk. 1 nævnte register, jf. stk. 8.

Stk. 6 Virksomheder, der er registreringspligtige efter stk. 2, skal anmelde virksomheden til registrering i løbet af den planperiode, jf. § 4, hvori pligten indtræder. Registrering i henhold til stk. 2 og 3 har virkning for hele den planperiode, hvori anmeldelsen finder sted. Ministeren kan dog i særlige tilfælde registrere virksomheder med virkning for tidligere planperioder.

Stk. 7 Når virksomheden ikke længere har pligt til at være registreret efter stk. 2, eller den registrerede ikke længere ønsker sin virksomhed registreret efter stk. 3, kan virksomheden afmeldes fra registeret. Ministeren kan afmelde en virksomhed fra registret fra den førstkommende planperiode, hvis virksomhedens momspligtige omsætning fra planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf falder til under 20.000 kr. årligt.

Stk. 8 Den, der driver momspligtig handel med gødning, kan få adgang til ved opslag i det i stk. 1 nævnte register at konstatere, om en køber er berettiget til at købe afgiftsfri gødning eller ej.

Stk. 9 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om registerets opbygning og ajourføring, om anmeldelse til registrering og om krav om dokumentation for, at betingelserne for optagelse i registeret er opfyldt, samt fastsætte regler for, hvilke oplysninger en anmeldelse til registrering skal indeholde. Desuden kan ministeren fastsætte nærmere regler om gødningshandleres adgang til oplysning om købere af afgiftsfri gødning.

Stk. 10 § 11, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af produktion af gødning med kvælstofindhold, jf. stk. 2, nr. 1 og 2.

§3 Lovens bestemmelser om plantedække og andre dyrkningsrelaterede tiltag, jf. kapitel 3, omfatter virksomheder med planteavl eller husdyravl eller kombinationer heraf, som har en årlig momspligtig omsætning, der overstiger 50.000 kr. fra planteavl eller husdyravl eller kombinationer heraf, og som har et samlet areal på 10 ha eller derover. Ved opgørelse af arealet medregnes forpagtede og lejede arealer.

§4 Ved planperioden forstås perioden fra den 1. august til den 31. juli. Dyrkes afgrøder, der skal tilføres kvælstof efter den 31. juli, men inden den 30. september, og som skal høstes eller afgræsses inden den 31. december, forlænges planperioden til den 30. september.

Kapitel 2
1
1 Kommentar

Gødskning

§5 I planperioden må registreringspligtige eller registrerede virksomheders forbrug af kvælstof til gødningsformål, jf. §§ 10-14, ikke overstige virksomhedens kvote for kvælstof, jf. §§ 6-8.

§6 For planperioden skal virksomhedens samlede kvote for kvælstof beregnes som summen af kvoterne for de enkelte marker i virksomheden. For hver enkelt mark beregnes kvoten på grundlag af markens størrelse, afgrøde, forfrugten og afgrødens kvælstofnorm i det pågældende klimaområde og jordbonitet. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, hvorledes markens størrelse og afgrøde fastsættes.

Stk. 2 Virksomhedens samlede kvote for kvælstof skal korrigeres efter kvælstofprognosen for planperioden.

Stk. 3 Ministeren fastsætter afgrødernes kvælstofnormer.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler for tildeling af en kvælstofnorm til hvede til brødfremstilling, herunder fastsætte en øvre grænse for det areal, som kan tildeles denne norm.

Stk. 5 For virksomheder, der driver gartneri, planteskoler, dyrkning af frugt og bær eller skovbrug, kan ministeren fastsætte afgrødernes kvælstofnormer, samt regler om beregning af virksomhedens samlede kvote for kvælstof.

§7 En virksomhed får reduceret den samlede kvote for kvælstof for planperioden i følgende tilfælde:

 • 1) Virksomheden har ikke udlagt efterafgrøder eller anvendt et af alternativerne til udlægning af efterafgrøder efter regler fastsat i medfør af §§ 18 og 19.

 • 2) Virksomheden har ikke udlagt efterafgrøder efter regler fastsat i medfør af § 18 a.

 • 3) Virksomheden har ikke udlagt efterafgrøder eller anvendt et af alternativerne til udlægning af efterafgrøder efter regler fastsat i medfør af § 5 e i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

 • 4) Virksomheden har ansøgt om tilskud til reduktion af den samlede kvote for kvælstof efter regler fastsat i en tilskudsordning etableret af miljø- og fødevareministeren i medfør af § 24 c.

 • 5) Virksomheden har ikke opfyldt betingelserne for at anvende de kvælstofreducerende virkemidler i særlige områder, som virksomheden har indgivet ansøgning om tilskud til inden udløbet af ansøgningsfristen for det pågældende ansøgningsår, efter regler fastsat i en tilskudsordning etableret af miljø- og fødevareministeren i medfør af § 24 c.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om tillæg til virksomhedens samlede kvote for kvælstof, hvis virksomheden etablerer efterafgrøder ud over pligtige efterafgrøder.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om reduktion af den samlede kvote for kvælstof, jf. stk. 1. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om opgørelse af reduktionen efter stk. 1 og om opgørelsen af tillægget efter stk. 2 og om virksomhedens oplysning om anvendelse af de nævnte muligheder.

§8 Virksomhedens samlede kvote for kvælstof kan korrigeres, hvis det forventede udbytte for en afgrøde afviger fra afgrødens fastsatte standardudbytte. Korrektion for højere forventet udbytte kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i tidligere planperioder er høstet højere udbytter end standardudbyttet for den pågældende afgrøde.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om dokumentationen for højere forventede udbytter.

§9 (Ophævet)

§10 For planperioden skal virksomhedens samlede forbrug af kvælstof beregnes som summen af forbruget af kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, jf. §§ 11, 11 a og 12, i anden organisk gødning end husdyrgødning, jf. § 13, og i handelsgødning, jf. § 14.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kvælstof i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning eller handelsgødning efter ansøgning kan fratrækkes i virksomhedens forbrug af kvælstof i tilfælde af brand eller tyveri eller under andre særlige omstændigheder.

§11 Den totale mængde af kvælstof i husdyrgødning beregnes som virksomhedens produktion af kvælstof i husdyrgødning tillagt planperiodens primo- og fratrukket planperiodens ultimolager af kvælstof i husdyrgødning samt tillagt modtaget og fratrukket afsat kvælstof i husdyrgødning inden for planperioden, jf. stk. 4.

Stk. 2 Virksomhedens produktion af kvælstof i husdyrgødning beregnes på grundlag af normer for det totale indhold af kvælstof i husdyrgødning, virksomhedens gennemsnitsbesætning og staldsystemer. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning skal for visse dyrearter korrigeres for afvigelser i produktionsniveau. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, for hvilke dyrearter korrektion af kvælstofindholdet i husdyrgødning skal finde sted. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning kan korrigeres for afvigelser i ydelsesniveau samt i fodermængde og -sammensætning. Korrektioner foretages på grundlag af korrektionsfaktorer, jf. stk. 5, og afvigelserne skal dokumenteres ved driftsbilag.

Stk. 3 Virksomhedens primolager af kvælstof i husdyrgødning fastsættes som den forudgående planperiodes ultimolager. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i husdyrgødning fastsættes af virksomheden efter regler fastsat i medfør af stk. 5.

Stk. 4 Virksomheden kan fratrække kvælstof i husdyrgødning, jf. stk. 1, hvis husdyrgødningen er afsat til en registreret virksomhed, jf. § 2, til biogas- og fællesanlæg eller til forarbejdningsanlæg. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kvælstof i husdyrgødning, der afsættes ud af landet, kan trækkes fra i virksomhedens samlede forbrug af kvælstof. Endvidere kan virksomheder, som har eget biogas- eller forarbejdningsanlæg, og som afsætter et gødningsprodukt herfra uden for virksomheden, trække kvælstoffet i det afsatte gødningsprodukt fra i virksomhedens samlede forbrug af kvælstof.

Stk. 5 Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af virksomhedens besætning, normer for det totale indhold af kvælstof i husdyrgødning, korrektion af normer på grund af afvigelser i ydelses- og produktionsniveau, indhold og udformning af aftaler m.v. om overførsel af husdyrgødning samt fastsættelse af virksomhedens ultimolager af kvælstof i husdyrgødning, herunder at virksomheder, der udbringer husdyrgødning i perioden 1. august - 30. september, jf. § 4, 2. pkt., skal korrigere virksomhedens ultimolager pr. 31. juli for den mængde kvælstof, der er udbragt i perioden 1. august - 30. september.

Stk. 6 Indholdet af kvælstof i afgasset biomasse, hvori indgår anden organisk gødning end husdyrgødning, beregnes efter regler fastsat af ministeren.

Stk. 7 Ministeren kan fastsætte regler om, at kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning afsat til et forbrændingsanlæg eller til et brændingsanlæg kan fratrækkes i jordbrugsvirksomhedens forbrug af kvælstof. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, som jordbrugsvirksomheder har afbrændt i eget forbrændingsanlæg eller brændingsanlæg, på visse nærmere fastsatte betingelser kan fratrækkes i virksomhedens forbrug af kvælstof.

§11a Den totale mængde af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning beregnes som leverandørens angivelse af den totale mængde kvælstof i den forarbejdede husdyrgødning, der er leveret til virksomheden i planperioden indtil den 31. juli, tillagt planperiodens primolager og fratrukket planperiodens ultimolager af forarbejdet husdyrgødning. Hertil lægges den mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, der i henhold til aftaler m.v. om overførsel af husdyrgødning er modtaget i planperioden.

Stk. 2 Virksomhedens primolager af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning fastsættes som den forudgående planperiodes ultimolager. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning fastsættes af virksomheden efter regler fastsat af miljø- og fødevareministeren. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at virksomheder, der udbringer forarbejdet husdyrgødning i perioden 1. august - 30. september, jf. § 4, 2. pkt., skal korrigere virksomhedens ultimolager pr. 31. juli for den mængde kvælstof, der er udbragt i perioden 1. august - 30. september.

§12 Miljø- og fødevareministeren fastsætter for hver husdyrgødningstype den andel af den totale mængde af kvælstof i husdyrgødning, som skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning.

Stk. 2 Ministeren fastsætter regler for den andel af den totale mængde af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, som skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning.

Stk. 3 Ved blandinger af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, herunder afgasset biomasse, fastsættes den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som gennemsnittet af de fastsatte andele for de enkelte gødningstyper vægtet i forhold til den totale mængde kvælstof i gødningstyperne. For afgasset biomasse kan andelen dog fastsættes som andelen for svinegylle.

§13 Virksomhedens forbrug af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning beregnes som leverandørens angivelse af den totale mængde af kvælstof i den gødning, der er leveret til virksomheden i planperioden, tillagt planperiodens primolager og fratrukket planperiodens ultimolager af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler for bestemmelse af kvælstofindholdet i anden organisk gødning end husdyrgødning. Ministeren fastsætter endvidere for hver type af anden organisk gødning end husdyrgødning den andel, som skal anvendes ved beregningen af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning. Ministeren kan herudover fastsætte regler om lageropgørelser for alle typer af anden organisk gødning end husdyrgødning.

§14 Virksomhedens forbrug af kvælstof i handelsgødning beregnes som leverandørens angivelse af den totale mængde af kvælstof i den handelsgødning, der er leveret til virksomheden i planperioden indtil den 31. juli tillagt planperiodens primolager og fratrukket planperiodens ultimolager af kvælstof i handelsgødning.

Stk. 2 Afgiftsbelagt kvælstof i handelsgødning, jf. lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., anvendt på arealer, der ikke er omfattet af § 6, medregnes ikke i virksomhedens forbrug af kvælstof.

Stk. 3 Virksomhedens primolager af kvælstof i handelsgødning fastsættes som den forudgående planperiodes ultimolager. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i handelsgødning fastsættes af virksomheden efter regler fastsat af miljø- og fødevareministeren. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at virksomheder, der udbringer handelsgødning i perioden 1. august - 30. september, jf. § 4, 2. pkt., skal korrigere virksomhedens ultimolager pr. 31. juli for den mængde kvælstof, der er udbragt i perioden 1. august - 30. september.

§15 Hvis den registrerede før udløb af planperioden ophører med at eje eller have brugsret til et areal, hvortil der er en kvælstofkvote, jf. § 6, skal den registrerede virksomheds kvælstofforbrug på arealet beregnes, jf. §§ 10-14, for den forløbne del af planperioden. Den, der overtager arealet eller brugsretten hertil, skal, såfremt denne virksomhed er registreret efter § 2, have skriftlig oplysning om forbruget og kvoten. Forbruget og kvoten for den samlede planperiode henregnes herefter til den virksomhed, der har overtaget arealet eller brugsretten hertil, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Hvis skriftlig oplysning som nævnt i stk. 1, 2. pkt., ikke gives, henregnes kvælstofforbruget til den, der har overdraget arealet eller brugsretten hertil.

Stk. 3 Hvis et areal eller brugsretten hertil overdrages før udløbet af planperioden og kvælstofforbruget på arealet for den forløbne del af planperioden overstiger kvoten for det pågældende areal for hele planperioden, henregnes den del af kvælstofforbruget, der overstiger kvoten, til den, som har overdraget arealet eller brugsretten hertil, medmindre den, der overtager arealet eller brugsretten hertil, erklærer, at kvælstofforbruget kan henregnes til denne.

Stk. 4 Hvis den virksomhed, der overtager arealet eller brugsretten hertil før udløb af planperioden, ikke er registreret eller er registreringspligtig efter § 2, henregnes forbruget for den forløbne del af planperioden til den, som har overdraget arealet eller brugsretten hertil. Kvoten for den samlede planperiode henregnes til den virksomhed, der har overdraget arealet eller brugsretten hertil.

§16 Hvis den registrerede virksomhed før udløb af planperioden overdrager oplagret husdyrgødning, oplagret forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning, skal virksomheden opgøre en ultimobeholdning på overdragelsestidspunktet, jf. § 11, stk. 3. Oplysninger om ultimobeholdning gives skriftligt til den, der overtager den oplagrede husdyrgødning, den oplagrede forarbejdede husdyrgødning eller anden organisk gødning. Ultimobeholdningen henregnes til denne, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Hvis den virksomhed, der overtager ultimobeholdningen, ikke har fået skriftlig oplysning om ultimobeholdningen, fastsættes ultimolageret for den virksomhed, der overdrager ultimobeholdningen, til 0.

Stk. 3 På grundlag af ultimobeholdningen, jf. stk. 1-3, opgøres kvælstofforbruget for planperioden for den virksomhed, der overdrager den oplagrede husdyrgødning, den oplagrede forarbejdede husdyrgødning eller anden organisk gødning, for den forløbne del af planperioden indtil overdragelsestidspunktet.

§17 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om den form, de i §§ 15 og 16 nævnte oplysninger skal have, om oplysningernes opdeling i forskellige gødningstyper, marker m.v., samt om hvordan oplysningerne skal kunne dokumenteres og kontrolleres.

Kapitel 3
1
1 Kommentar

Plantedække og andre dyrkningsrelaterede tiltag

§18 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder skal etablere plantedække og andre dyrkningsrelaterede tiltag, herunder om, hvilke afgrødetyper der kan anvendes som plantedække, og om dyrkning af disse, og på hvor stor en del af virksomhedens areal plantedække skal etableres, og beregningen heraf, og fastsætte perioder, hvor jordbearbejdning og omlægning af arealer med plantedække ikke må finde sted.

Stk. 2 De regler, der fastsættes i medfør af stk. 1, kan dog kun medføre et samlet krav om etablering af plantedække på op til 300.000 ha årligt på landsplan.

§18a Miljø- og fødevareministeren fastsætter krav om, at virksomheder i særlige områder årligt skal etablere efterafgrøder. Kravet skal i 2018 svare til en samlet kvælstofreduktion på 1.025 t i forhold til kystvande og 3.774 t i rodzonen til både grundvand og kystvande, jf. dog stk. 2. For 2019 skal kravet svare til en samlet kvælstofreduktion på 1.167 t i forhold til kystvande, 4.260 t i rodzonen til både grundvand og kystvande og yderligere 278 t i rodzonen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Der kan ved opgørelse af kravet efter stk. 1 fradrages den kvælstofreducerende effekt af kvælstofreducerende virkemidler, der er anmeldt efter regler fastsat i en tilskudsordning etableret af miljø- og fødevareministeren.

Stk. 3 Ministeren fastsætter nærmere regler om kravet efter stk. 1, herunder om afgrænsningen af de særlige områder, hvori efterafgrøderne skal placeres, om efterafgrødernes nærmere placering i områderne, på hvor stor en del af virksomhedens areal efterafgrøder skal etableres, og om beregningen heraf, og om, hvilke afgrødetyper der kan anvendes som efterafgrøder, og om dyrkningen af disse.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om, at dele af en kvælstofreduktion, der er fastsat efter stk. 1, i særlige tilfælde kan medtages i den kvælstofreducerende indsats i det følgende år.

Stk. 5 Er det opgjorte behov for kvælstofreducerende indsats, jf. stk. 1, behæftet med fejl, kan ministeren fastsætte regler om, at indsatsen tilpasses den nye opgørelse.

Stk. 6 Ministeren kan på baggrund af en samlet vurdering af gennemførte indsatser, marginaludvaskningen og tal for kvælstofudledningen m.v. justere den indsats for 2019, der er fastsat i stk. 1, 3. pkt.

§18b Virksomheder, som har indgivet ansøgning om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler efter regler fastsat i en tilskudsordning etableret af miljø- og fødevareministeren, kan reducere virksomhedens efterafgrødekrav pålagt i medfør af § 18 a med et areal, der svarer til det efterafgrødeareal, der ved udløbet af ansøgningsfristen er omfattet af ansøgningen for det pågældende ansøgningsår.

Stk. 2 Ministeren fastsætter nærmere regler om ordningen efter stk. 1, herunder om fradragets størrelse.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om, at en del af efterafgrødekravet kan reduceres for en virksomhed, hvis kravet overstiger et nærmere fastsat niveau, i det omfang at det ikke får betydning for den kvælstofreducerende effekt, jf. § 18 a.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder, der benytter sig af bestemmelser om reduktion af en del af efterafgrødekravet fastsat i medfør af stk. 3, skal foretage gødningsplanlægning efter § 21, stk. 1, uanset om virksomheden er omfattet af § 2. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om planlægningen, herunder dens udformning, indhold og indberetning.

§19 Miljø- og fødevareministeren kan etablere særlige ordninger, som den enkelte virksomhed kan vælge som alternativ til etablering af efterafgrøder, jf. §§ 18 og 18 a.

Stk. 2 Ministeren kan etablere pilotprojektordninger, hvorefter en eller flere virksomheder kan ansøge om at anvende lokale foranstaltninger som alternativ til etablering af efterafgrøder, jf. §§ 18 og 18 a.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningerne efter stk. 1 og 2, herunder frister og omregningsfaktorer, samt krav om til- og afmelding m.v. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse af ordningerne efter stk. 1 og 2 kun kan anvendes som alternativ til etablering af efterafgrøder fastsat i medfør af § 18.

Stk. 4 Ministeren kan for ordninger omfattet af stk. 2 fastsætte regler om ansøgningens indgivelse, indhold og oplysninger, herunder om formkrav hertil. Ministeren kan endvidere fastsætte vilkår i afgørelser om ordninger truffet efter regler fastsat i medfør af stk. 2.

§20 Miljø- og fødevareministeren kan for de virksomheder, som kun er omfattet af reglerne i dette kapitel, jf. § 3, fastsætte regler om kontrol og om, at virksomheden skal udarbejde og opbevare en markplan, som viser omfanget af plantedækket og andre dyrkningsrelaterede tiltag.

Kapitel 4
1
1 Kommentar

Planlægnings- og regnskabskrav

§21 Virksomheder, der er omfattet af § 2, skal for hver planperiode foretage en gødningsplanlægning for dyrkede og udtagne arealer. Planlægningen skal foretages inden en dato fastlagt af miljø- og fødevareministeren.

Stk. 2 Ministeren fastsætter nærmere regler om planlægningen, herunder dens udformning og indhold.

§21a Virksomheden skal hvert år indberette virksomhedens samlede areal, hvorpå der er etableret plantedække, efter regler fastsat i medfør af §§ 18 og 18 a.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om indberetningen, herunder udformning og indhold, og fristen for indberetning. Ministeren kan herudover fastsætte krav om, at virksomheden angiver efterafgrødernes placering på virksomhedens arealer.

§22 Virksomheden skal hvert år udarbejde gødningsregnskab for den afsluttede planperiode. Gødningsregnskabet skal indberettes til miljø- og fødevareministeren.

Stk. 2 Oplysninger om husdyrbesætning, herunder antal dyr pr. husdyrtype, staldtype og besætningsnummer i den afsluttede planperiode, skal indberettes til ministeren.

Stk. 3 Virksomheder, der har et slutlager af anden organisk gødning end husdyrgødning, skal indberette størrelsen af dette lager til ministeren. Indberetningen for den afsluttede planperiode skal ske i gødningsregnskabet.

Stk. 4 Gødningsregnskabet skal opgøres på grundlag af virksomhedens gødningsplanlægning, jf. § 21, og de indberetninger, der er nævnt i stk. 2 og 3 om husdyrbesætning, lagre m.v., og angive

 • 1) virksomhedens samlede kvote for kvælstof, jf. §§ 6-8, og virksomhedens forbrug af kvælstof, jf. §§ 10-14,

 • 2) oplysninger om husdyrbesætning og det samlede areal med et gødningsbehov og

 • 3) oplysninger om virksomhedens aftaler om forpagtning til brug for udbringning af husdyrgødning og om virksomhedens husdyrgødningsaftaler.

Stk. 5 Ministeren fastsætter regler om udformning og indhold af de i stk. 2 og 3 nævnte indberetninger, om det i stk. 1 og 4 nævnte gødningsregnskabs udformning og indhold, om opbevaring af bilag m.v. samt om opgørelsen af arealer med gødningsbehov. Ministeren fastsætter regler om frister for indberetning af de i stk. 1-3 nævnte oplysninger.

§23 Miljø- og fødevareministeren udarbejder skemaer, der skal anvendes til virksomhedens gødningsplanlægning og udarbejdelse af gødningsregnskabet.

Stk. 2 Ministeren kan godkende andre skemaer, herunder skemaer, der er baseret på edb-programmer.

Stk. 3 Virksomhedens gødningsplanlægning og gødningsregnskabet skal opbevares i mindst 5 år.

Kapitel 5
1
1 Kommentar

Gødningsleverandører

§24 Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, at virksomheder, som sælger eller afgiver kvælstofholdig gødning, skal indberette, hvortil der er afsat gødning, herunder den afsatte gødningstype og -mængde samt kvælstofindholdet i den afsatte mængde. Indberetningen skal omfatte al gødning, der er solgt eller afsat henholdsvis med og uden afgift, jf. lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at biogas- og fællesanlæg, forarbejdningsanlæg samt forbrændingsanlæg og brændingsanlæg skal indberette, hvorfra de modtager gødning, herunder gødningstypen og -mængden, samt kvælstofindholdet i den modtagne gødning.

§24a Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler for anlæg til forarbejdning af husdyrgødning og for forarbejdet husdyrgødning.

§24b Miljø- og fødevareministeren kan udtage jordprøver til brug for udarbejdelse af kvælstofprognosen, jf. § 6, stk. 2, uden at betale herfor. Virksomhederne skal efter anmodning give ministeren alle oplysninger, der er nødvendige for anvendelse af prøven til udarbejdelse af prognosen.

Kapitel 5 a

Tilskudsordninger

§24c Miljø- og fødevareministeren kan yde nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler i særlige områder.

Stk. 2 Ministeren fastsætter regler om, hvilke virkemidler der kan ydes tilskud til. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, om beregning af tilskud, om udbetaling af tilskud, om ansøgning om tilskud m.v. og om administration af tilskudsordningerne.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om, at tilskudsmodtageren i hele perioden, hvor betingelser for tilskud skal være opfyldt, skal underrette ministeren, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om kontrol, om nedsættelse af tilskud og om tilbagebetaling af uberettiget udbetalt tilskud, herunder om betaling af renter.

Kapitel 6
1
1 Kommentar

Administration af loven

§25 Afgørelser efter loven træffes af miljø- og fødevareministeren.

Stk. 2 Ministeren fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af loven eller regler fastsat i medfør heraf.

§26 Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af § 24 c kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 4-6, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de klagepunkter, der er anført i klagen.

Stk. 3 Henlægger miljø- og fødevareministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav hertil. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjelser efter loven til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav hertil.

§26a Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om pligt til at anvende digital kommunikation i forbindelse med registrering efter § 2, stk. 2, registrering og afmelding efter § 2, stk. 3 og 7, ansøgning om at få tildelt en kvælstofkvote til brødhvede efter regler fastsat i henhold til § 6, ansøgning om under særlige omstændigheder at fratrække kvælstof i virksomhedens forbrug af kvælstof efter regler fastsat i henhold til § 10, stk. 2, indberetning af gødningsplanlægningen efter § 18 b, stk. 4, og § 21, stk. 1, indberetning af arealer med plantedække efter § 21 a, indberetning af de oplysninger, der er omhandlet i § 22, stk. 2-4, og § 24, og tilskudsordninger etableret i medfør af § 24 c.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, at ministeren ved henvendelse til jordbrugsvirksomheder om forhold, der er omfattet af regler fastsat i henhold til stk. 1, alene anvender digital kommunikation.

Stk. 3 Ministeren kan for de ansøgninger og indberetninger, som er nævnt i stk. 1, fastsætte regler om vilkår og formater for anvendelse af digital kommunikation, herunder om brugen af digital signatur.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om, at ministeren kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med den kommunikation, som er nævnt i stk. 2, uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Miljø- og Fødevareministeriet som afsender.

Stk. 6 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§27 Virksomheder, der er omfattet af loven, skal efter anmodning fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollen, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under lovens regler.

§27a Miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af loven og regler, der er udstedt i medfør heraf. Ministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan i forbindelse hermed foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed.

§28 Miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til virksomheder, der er omfattet af loven, for at udøve de beføjelser, loven eller regler fastsat i medfør heraf tillægger ministeren. Efter samme regler har ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, adgang til hos virksomhederne på stedet at gennemgå deres regnskaber og forretningsbøger m.v. I det omfang de nævnte oplysninger er registreret elektronisk, omfatter adgangen til dem også elektronisk adgang hertil. Ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan udtage prøver til undersøgelser uden at skulle betale herfor. Virksomhedens ejer og de hos denne ansatte skal yde ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen.

§28a Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse med navns nævnelse dels af indberettede oplysninger, dels af resultater på grundlag af kontrol samt vedtagne administrative bødeforelæg på grundlag af kontrol, som gennemføres i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelse, herunder at offentliggørelse kan ske elektronisk. Ministeren kan bestemme, at visse indberettede oplysninger, kontrolresultater eller sanktioner ikke skal offentliggøres.

Stk. 3 Ministeren kan bestemme, at offentliggørelse skal ske på internettet på grundlag af et af ministeren oprettet it-system vedrørende indberettede oplysninger, kontrolresultater og sanktioner. Ministeren kan på ethvert tidspunkt, herunder periodisk, videregive såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra it-systemet til en ubestemt kreds af modtagere. Enhver har adgang til fra it-systemet at få meddelt oplysninger, som har været offentliggjort. Adgangen omfatter såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger.

Kapitel 7
1
1 Kommentar

Straffebestemmelser

§29 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

Stk. 2 Ved fastsættelsen af bøder for overtrædelse af § 5 udmåles en skærpet bøde med udgangspunkt i overtrædelsens omfang målt i kg kvælstof og i kg kvælstof pr. ha.

Stk. 3 I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4 Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udfærdiget i medfør af loven er 4 år.

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§30 Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2 Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, om indholdet af et anklageskrift tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 8
1
1 Kommentar

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§31 Loven træder i kraft den 1. august 1998. § 2 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 § 7, stk. 5, nr. 3, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. august 1994, ophæves. Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

Stk. 3 Regler, der er udstedt i medfør af den i stk. 2 nævnte bestemmelse, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

§32 Miljø- og fødevareministeren fastsætter med henblik på den planperiode, som en virksomhed for første gang er registreret i, regler om beregning af virksomhedens primolager af kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, jf. §§ 11 og 11 a, samt visse gødningsprodukter af anden organisk gødning end husdyrgødning, jf. § 13, stk. 2, 2. pkt., regler om opgørelse af virksomhedens primolager af kvælstof i handelsgødning, jf. § 14, samt regler om bestemmelse af forfrugt, jf. § 6.

Stk. 2 Ministeren fastsætter overgangsregler for virksomheder, der har forlænget planperiode 1997/98 i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 624 af 15. juli 1997 om jordbrugets anvendelse af gødning.

§33 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside