14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gammelførtidspensionsloven § 54

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. paragraf 54

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gammelførtidspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 233 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse og frakendelse af ydelser efter denne lov, herunder

  • 1) fra hvilket tidspunkt en sag er påbegyndt,

  • 2) om betingelserne er opfyldt for tilkendelse, ændring eller frakendelse af førtidspension, invaliditetsydelse og tillæg efter §§ 16, 17 og 18,

  • 3) fra hvilket tidspunkt betingelserne for tilkendelse, ændring eller frakendelse er opfyldt,

  • 4) om en sag skal genoptages til undersøgelse på et senere tidspunkt, der fastsættes af kommunalbestyrelsen, eller

  • 5) om pension skal bevares i indtil 3 måneder efter det tidspunkt, fra hvilket frakendelse kan ske.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen afgør, om betingelserne for tilkendelse af pension er opfyldt ved afgørelse om fortsat ret til dagpenge, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at sagen bortfalder, eller at ydelsen inddrages i de tilfælde, hvor en person ikke medvirker til de nødvendige undersøgelser, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, optræning eller andre foranstaltninger, der må antages mere varigt at kunne forbedre erhvervsevnen væsentligt, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af, om der kan ske ændring af pensionen.

•••
profile photo
Profilside