14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gammelførtidspensionsloven § 38

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. paragraf 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gammelførtidspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 233 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Pensionen fastsættes hver 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter §§ 25 og 26.

•••

Stk. 2 Pensionen i kalenderåret omregnes i løbet af året, hvis

  • 1) det månedligt opgjorte indtægtsgrundlag afviger fra det hidtil anvendte indtægtsgrundlag og en beregning på grundlag af det opgjorte indtægtsgrundlag fører til en ændring af pensionens størrelse eller

  • 2) der sker en ændring af de personlige forhold, som har betydning for pensionens størrelse, eller

  • 3) pensionistens ægtefælle eller samlever dør.

•••

Stk. 3 Omregning efter stk. 2, nr. 1, sker med virkning for hele opgørelsesperioden. Helbredstillæg omregnes dog kun med virkning fra den 1. i førstkommende måned, hvor pensionen i øvrigt beregnes på grundlag af det nye indtægtsgrundlag.

•••

Stk. 4 Omregning efter stk. 2, nr. 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter de ændrede forhold, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgeren vidste eller burde vide, at pensionen skulle omregnes som følge af ændringer i de personlige forhold, jf. § 42.

•••

Stk. 5 Omregning efter stk. 2, nr. 3, sker med virkning fra dagen efter pensionistens ægtefælles eller samlevers dødsfald. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, der modtager efterlevelsespension, omregnes pensionen med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespension, jf. § 47.

•••

Stk. 6 Ved omregning af pension efter stk. 2, nr. 2 og 3, ændres opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget til perioden fra det tidspunkt, som pensionen omregnes med virkning fra, til kalenderårets udgang.

•••

Stk. 7 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler, der sikrer, at Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen modtager oplysninger, der har betydning for den årlige fastsættelse og omregning af pensionen. Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

•••
profile photo
Profilside