14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fusionsskatteloven § 14k

Lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) paragraf 14k

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fusionsskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 743 af 23. april 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14k Ved omdannelse af Danmarks Skibskreditfond, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 b, til aktieselskab i henhold til lov om et skibsfinansieringsinstitut, finder bestemmelserne i § 5, § 6, stk. 2, 3 og 5, § 7 og § 8 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Underskud fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 6, bringes til fradrag i det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter selskabsskattelovens § 12, og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende selskab, hvis fondens aktiver og gæld som helhed overdrages til et aktieselskab, som ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed.

•••
Henvisningen til §7, stk. 1 i Lov om et skibsfinansieringsinstitut er forkert da den bestemmelse ikke længere findes.

Stk. 3 En bunden fondsreserve som nævnt i § 7, stk. 1, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, der tilføres et modtagende selskab, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det modtagende selskab.

•••
Henvisningen til §7, stk. 1 i Lov om et skibsfinansieringsinstitut er forkert da den bestemmelse ikke længere findes.

Stk. 4 Aktier i det modtagende selskab, som den erhvervsdrivende fond modtager i henhold til § 7, stk. 1, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor omdannelsen er vedtaget i Danmarks Skibskreditfond og det modtagende selskab. Som anskaffelsessum anvendes den skattemæssige værdi af de indskudte aktiver og passiver opgjort efter reglerne i § 4, stk. 2-4, i lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

•••
profile photo
Profilside