14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fusionsskatteloven § 14g

Lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) paragraf 14g

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fusionsskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 743 af 23. april 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14g Ved omdannelse til aktieselskab af andelskasser omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 a, i henhold til §§ 207-209 i lov om finansiel virksomhed, finder bestemmelserne i § 5, § 6, stk. 2-5, § 7, § 8, § 9 og § 11 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Underskud fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 6, bringes til fradrag i det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter selskabsskattelovens § 12, og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende selskab, hvis andelskassens aktiver og gæld som helhed overdrages til et af andelskassen ejet eller oprettet aktieselskab, hvori andelskassen på tidspunktet for overdragelsen ejer hele aktiekapitalen. Det er en betingelse, at aktieselskabet ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed.

•••

Stk. 3 Uanset aktieavancebeskatningslovens § 1 medregnes fortjeneste på andele i en andelskasse, der modsvares af værdien af aktier i det modtagende selskab, som i henhold til § 207 i lov om finansiel virksomhed overdrages til en erhvervsdrivende fond eller forening, ikke ved opgørelsen af medlemmernes skattepligtige almindelige indkomst.

•••

Stk. 4 Aktier i det modtagende selskab, som den erhvervsdrivende fond eller forening modtager i henhold til § 207 i lov om finansiel virksomhed, anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor omdannelsen er vedtaget i den sidste af de involverede andelskasser. Som anskaffelsessum anvendes værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af andelskassens gæld samt den samlede indløsningsværdi af andelsbeviserne i andelskassen.

•••
profile photo
Profilside