14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fusionsskatteloven § 14d

Lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) paragraf 14d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fusionsskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 743 af 23. april 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14d Ved gensidige forsikringsforeningers omdannelse til aktieselskaber er der adgang til beskatning efter reglerne i kapitel 1, jf. stk. 2-6.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne, at foreningens aktiver og gæld som helhed overdrages til et af foreningen ejet eller oprettet aktieselskab, samt at foreningen modtager aktier i aktieselskabet svarende til værdien af de overdragne aktiver efter fradrag af foreningens gæld.

•••

Stk. 3 § 5, § 6, stk. 2, 3 og 5, § 7 og § 8 finder tilsvarende anvendelse ved omdannelser efter stk. 2.

•••

Stk. 4 Underskud fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 6, bringes til fradrag i det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter selskabsskattelovens § 12, og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende selskab, hvis overdragelse efter stk. 2, sker til et af foreningen oprettet aktieselskab, hvori foreningen ejer hele aktiekapitalen.

•••

Stk. 5 Aktier i det modtagende selskab, som foreningen modtager i henhold til stk. 2, anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor omdannelsen er vedtaget i alle de involverede selskaber m.v. Som anskaffelsessum anvendes værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af foreningens gæld.

•••

Stk. 6 Reglerne i stk. 3-5 finder tilsvarende anvendelse, hvis aktiver og gæld i forbindelse med omdannelsen som helhed videreoverdrages til et aktieselskab, der ejes 100 pct. af det i stk. 2 nævnte aktieselskab, og overdragelsen alene sker mod vederlag i aktier.

•••

Stk. 7 Reglerne i selskabsskattelovens § 12 D, stk. 1-3, finder ikke anvendelse, når underskuddet videreføres efter stk. 4 eller 6, og ændringen i aktionærkredsen sker i forbindelse med omdannelsen ved overdragelse af aktierne fra en gensidig livsforsikringsforening til et skadesforsikringsaktieselskab inden for samme koncern.

•••
profile photo
Profilside