Friskoleloven § 5b

Denne konsoliderede version af friskoleloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Lov nr. 411 af 6. juni 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 21. februar 2024,
som ændret ved lov nr. 397 af 2. maj 2018 og lov nr. 563 af 7. maj 2019

§ 5b

Børne- og undervisningsministeren kan godkende, at en fri grundskole (hovedskolen), der modtager statstilskud efter denne lov, uanset § 5, stk. 6, 1. pkt., kan oprette og drive en afdeling, hvor indskrevne elever på afdelingen gives undervisning efter § 1. Hovedskolen og dens afdelinger har den samme bestyrelse, jf. § 5, stk. 7, den samme leder, jf. § 6, stk. 1, 1. pkt., og den samme forældrekreds, jf. § 9.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministerens godkendelse efter stk. 1 sker efter de regler, der gælder for oprettelse af nye skoler. Det er endvidere en betingelse for godkendelse efter stk. 1, at den enkelte afdeling er beliggende i samme kommune (skolekommunen) som hovedskolen eller i en nabokommune til hovedskolens skolekommune, og at hovedskolen maksimalt har to afdelinger som nævnt i stk. 1 og § 2 c i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Stk. 3 En hovedskoles beslutning om at oprette en afdeling, jf. stk. 1, skal træffes i overensstemmelse med skolens procedure for vedtægtsændring og indarbejdes i vedtægten, når oprettelsen er godkendt. Beslutning om nedlæggelse af en afdeling skal træffes i overensstemmelse med skolens procedure for vedtægtsændring og indarbejdes i skolens vedtægter.

Stk. 4 For undervisning på en afdeling, jf. stk. 1, gælder de samme krav som til en fri grundskole. Undervisningen i en afdeling kan dog uanset § 2, stk. 1 og 2, begrænses til at omfatte elever i børnehaveklassen til og med 4. klassetrin. For en afdeling omfattet af 2. pkt. gælder:

  • 1) For en nyoprettet afdeling skal kravet i § 2, stk. 1, nr. 1, være opfyldt i afdelingens tredje skoleår, og kravet i § 2, stk. 1, nr. 2, i afdelingens femte skoleår.

  • 2) Uanset elevtalskravene i § 19, stk. 1, 1. og 2. pkt., ydes tilskud i henhold til denne lov, hvis afdelingen har mindst 20 elever.

  • 3) Uanset elevtalskravene i § 19, stk. 1, 4. pkt., skal en nyoprettet afdeling i det første skoleår pr. 5. september have mindst 9 elever og i det andet skoleår pr. 5. september have mindst 15 elever.

Stk. 5 Eleverne i en afdeling, jf. stk. 1, tæller ikke med ved beregningen af klassetrinskrav som nævnt i § 2, stk. 1 og 2, for hovedskolen eller andre afdelinger af hovedskolen.

Stk. 6 Ved beregning af statslige tilskud efter kapitel 4 betragtes en hovedskole og afdelinger, jf. stk. 1, som en samlet skole, jf. dog stk. 5.

Stk. 7 Den kommune, hvori en afdeling er beliggende, anses for afdelingens skolekommune, jf. § 3, stk. 4, § 8, stk. 1, § 9 b, stk. 1, § 9 g, stk. 1, § 11 b, stk. 2, nr. 2, og § 23.