14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Friskoleloven § 35

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. paragraf 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af friskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1656 af 09. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.

•••

Stk. 3 Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.

•••

Stk. 4 Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.

•••
profile photo
Profilside