Bøger, som nævner Forvaltningsloven § 19

2.2. Underretning

- Side 260 -

...bekendt med, at der verserer en sag. Dette indebærer, at i de tilfælde, hvor parten ikke skal partshøres efter forvaltningslovens § 19 og ikke er vidende om sagens eksistens, skal parten gøres bekendt med sagen, inden der træffes afgørelse. Pligt til at underrette parten om, at det verserer en sag, følger også af en række bestemmelser i særlovgivningen.

Læs på Jurabibliotek2.3. Fremkomme med sine synspunkter – kontradiktion

- Side 263 -

Myndighedernes partshøringspligt følger af forvaltningslovens §§ 19‑20, og lovens § 21 giver parten ret til, at sagens afgørelse udsættes, indtil vedkommende har afgivet en udtalelse til sagen. Forvaltningslovens §§ 19-21 retter sig således mod en parts varetagelse af egne interesser i at sætte sig ind i en sags oplysninger og fremkomme med en udtalelse,...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 264 -

Efter sin ordlyd er forvaltningslovens § 19 begrænset til faktiske omstændigheder og ikke jus, og der er ikke pligt til at høre over alle samlede faktiske omstændigheder, men alene over oplysninger, som er til ugunst for parten, som er af væsentlig betydning for sagen, og som parten ikke ved indgår i myndighedens beslutningsgrundlag. Følgelig er der...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 265 -

...databeskyttelsesreglerne), samt efter øvrige undtagelser i forvaltningslovens § 19, stk. 2. Tilsvarende kan retten til at afgive en udtalelse begrænses, hvis hensyn til offentlige eller private interesser går forud, eller hvis udsættelsen vil medføre, at en lovbestemt frist overskrides, jf. forvaltningslovens § 21, stk. 2, litra b og a. Det antages...

Læs på Jurabibliotek

(...)

Begrænsningerne i forvaltningslovens §§ 19-21 kan medføre, at der i praksis ikke sikres en ret til at fremkomme med sine synspunkter som påkrævet efter artikel 22. De ulovbestemte regler om partshøring og undersøgelsesprincippet kan imidlertid under visse omstændigheder medføre en pligt til at høre parten i videre omfang, end hvad der følger af partshøringsreglerne...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 266 -

...it‑systemet i sådanne tilfælde skulle kunne identificere oplysninger, der er til ugunst for parten, og som er væsentlige for sagens afgørelse. Det er tvivlsomt, om forvaltningslovens § 19 kan opfyldes ved, at systemet opfordrer parten til at skaffe sig indsigt i oplysningerne i selvbetjeningsløsningen og komme med eventuelle kommentarer hertil. Det vil også...

Læs på Jurabibliotek