14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsikringsaftaleloven § 52

Lov om forsikringsaftaler paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsikringsaftaleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1237 af 09. November 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Foranstaltninger til afværgelse af skade
Den sikrede skal, når en forsikringsbegivenhed er indtrådt, eller umiddelbar fare for dens indtræden foreligger, efter evne afværge eller begrænse skaden samt, hvis selskabet er forpligtet til at erstatte en skade, for hvilken den sikrede har ret til erstatning hos trediemand, træffe de til sikring af selskabets dækningskrav efter omstændighederne nødvendige foranstaltninger, indtil selskabet bliver i stand til selv at varetage sit tarv. Har selskabet i så henseende givet bestemte forskrifter, skal den sikrede så vidt muligt følge disse.

•••

Stk. 2 Overtræder han forsætligt eller af grov uagtsomhed denne pligt, svarer selskabet ikke for skade, der kan antages foranlediget derved. Det kan ikke med retsvirkning aftales, at den sikredes eller andres undladelse af at træffe foranstaltninger som ovenfor nævnt skal have strengere virkninger end her foreskrevet.

•••
profile photo
Profilside