14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forretningsorden for Folketinget § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forretningsorden for folketinget og bygger på bekendtgørelse nr. 10009 af 20. september 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Ønsker et medlem i henhold til grundlovens § 53 at bringe et offentligt anliggende til forhandling og at kræve en eller flere ministres forklaring derom, sker det ved en forespørgsel, som skriftligt og bestemt affattet indgives til formanden, der anmelder forespørgslen i samme eller det første derefter følgende møde. Anmeldelsen sker, ved at formanden oplæser navn(e) på forespørger(ne) i kort form og nummeret på forespørgslen og i øvrigt henviser til offentliggørelsen på en af Folketingets hjemmesider.

•••

Stk. 2 I et følgende møde afgør Tinget, hvorvidt forespørgslen må stilles. Hvis samtykke gives, hvilket afgøres uden forhandling, meddeles forespørgslens ordlyd af formanden til vedkommende minister eller ministre og offentliggøres på en af Folketingets hjemmesider. Den fremsættes og forhandles i et senere møde, senest på den 10. mødedag efter, at Tinget har givet tilslutning til dens fremme. Såfremt den minister, som forespørgslen er rettet til, anser det for at være i strid med landets interesser, at en offentlig debat om den pågældende sag finder sted inden for den nævnte frist, giver ministeren forespørgeren meddelelse herom. Udsættelse finder derefter sted. Udsættelse kan også ske i andre tilfælde, for så vidt forespørgeren samtykker deri.

•••

Stk. 3 Ved begrundelsen, besvarelsen og forhandlingen af forespørgslen gælder de i bilaget til denne forretningsorden fastsatte taletider, jf. dog § 28. Til besvarelsen kan der i det omfang, formanden skønner det rimeligt, gives medlemmer, som er ordførere under den efterfølgende forhandling, ordet for fremsættelse af én kort bemærkning. § 28, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Når der er behov for en særlig hurtig debat om et aktuelt emne, vil det kunne ske i form af en hasteforespørgsel, som formanden på baggrund af gruppernes indstilling og efter aftale med ministeren søger gennemført på særlig kort tid. Reglerne om anmeldelse, fremme og afvikling af en sådan forespørgsel som angivet i stk. 1 og 2 kan fraviges af Folketingets formand.

•••

Stk. 5 Beslutning i forbindelse med forhandlingen kan kun fattes efter reglerne i § 24.

•••
profile photo
Profilside