Forældelsesloven § 17

Denne konsoliderede version af forældelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forældelse af fordringer

Lov nr. 522 af 06. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1238 af 09. november 2015,
som ændret ved lov nr. 140 af 28. februar 2018

§ 17

Forældelsen afbrydes

  • 1) ved indgivelse af en på fordringen støttet konkursbegæring eller begæring om rekonstruktionsbehandling,

  • 2) ved anmeldelse af fordringen i et konkursbo,

  • 3) ved anmeldelse af fordringen til rekonstruktøren i forbindelse med rekonstruktionsbehandling eller ved anmeldelse af fordringen i forbindelse med indledning af gældsaneringssag,

  • 4) ved anmeldelse af fordringen i et dødsbo efter dettes udstedelse af proklama og

  • 5) ved anmeldelse af fordringen, efter at skyldneren har udstedt proklama.

Stk. 2 Afbrydelse efter stk. 1, nr. 1 og 2, har også virkning i forhold til skyldneren personligt, og afbrydelse efter stk. 1, nr. 4, har også virkning i forhold til skyldnerens arvinger.

Stk. 3 Er der i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2-5, inden forældelsesfristens udløb udstedt proklama eller indkaldt til det i konkurslovens § 13 omhandlede møde, indtræder forældelse ikke før udløbet af anmeldelsesfristen, henholdsvis afholdelse af det i konkurslovens § 13 omhandlede møde.