14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forældelsesloven § 2

Lov om forældelse af fordringer paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forældelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1238 af 09. November 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.

•••

Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.

•••

Stk. 3 For fordringer, som opstår ved misligholdelse af kontrakt, regnes forældelsesfristen fra tidspunktet for misligholdelsen.

•••

Stk. 4 For fordringer på erstatning eller godtgørelse for skade forvoldt uden for kontraktforhold regnes forældelsesfristen fra tidspunktet for skadens indtræden.

•••

Stk. 5 Selv om fordringshaveren på grund af skyldnerens misligholdelse eller i medfør af en særlig opsigelsesadgang kunne kræve opfyldelse før et aftalt forfaldstidspunkt, regnes forældelsesfristen fra det aftalte forfaldstidspunkt, hvis fordringshaveren ikke udnytter denne mulighed. Udnytter fordringshaveren muligheden, regnes forældelsesfristen fra det tidspunkt, til hvilket opfyldelse herefter kan kræves.

•••
profile photo
Profilside