14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fondsbeskatningsloven § 15

Lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven) paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fondsbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 700 af 20. April 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Selskabsskattelovens regler om ligning og opkrævning finder i øvrigt tilsvarende anvendelse på de af denne lov omfattede fonde m.v. og foreninger.

•••

Stk. 2 Foreninger som nævnt i § 1, nr. 2 og 3, der ikke oppebærer rente- og udbytteindkomst ud over 200.000 kr., kan i stedet for at afgive et oplysningsskema efter skattekontrollovens § 5 indgive erklæring herom. Oppebærer foreningen indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed, skal der dog afgives et oplysningsskema efter skattekontrollovens § 5 om denne indkomst. Har foreningen oppebåret væsentlige ekstraordinære skattepligtige indtægter i form af avancer m.v., skal der uanset reglen i 1. pkt. afgives et oplysningsskema.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er de ændringer, der følger af § 11, nr. 3, i ændringslov nr. 1555 af 19/12 2017, ved en fejl ikke blevet implementeret. Ændringerne er trådt i kraft den 1. januar 2019, jf. § 38 i ændringslov nr. 1555 af 19/12 2017.

Stk. 3 Fonde m.v., som nævnt i § 1, nr. 1 og 4,

  • 1) der ikke har indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, og hvis indkomst inkl. skattefri udbytteindkomst efter fradrag af renteudgifter og administrationsomkostninger ikke overstiger 100.000 kr., kan i stedet for at afgive et oplysningsskema efter skattekontrollovens § 5 indgive erklæring herom,

  • 2) der driver offentligt tilgængelige museer, og som har opnået tilladelse efter § 4, stk. 7, til uden begrænsninger at foretage hensættelser til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige kulturelle formål, kan i stedet for at afgive et oplysningsskema efter skattekontrollovens § 5 indgive erklæring om, at overskuddet udelukkende anvendes til museets formål,

  • 3) der udelukkende anvender overskuddet til formålet, og hvor forholdene i øvrigt taler herfor, kan af told- og skatteforvaltningen få tilladelse til at indgive erklæring i stedet for at afgive et oplysningsskema efter skattekontrollovens § 5.

•••

Stk. 4 Skatteministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning og inddrivelse af skatter fra fonde m.v. og foreninger. Bekendtgørelse om fondsbeskatning

•••
profile photo
Profilside