14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Folketingsvalgloven § 17

Lov om valg til folketinget paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af folketingsvalgloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Social- og indenrigsministeren nedsætter et valgnævn, der træffer afgørelse om

•••

Stk. 2 Valgnævnet består af en formand og 2 andre medlemmer, i de sager, der er nævnt i stk. 1, nr. 4-7, dog 3 andre medlemmer. Formanden skal være landsdommer eller højesteretsdommer, og det ene af de andre medlemmer skal være kyndigt i statsforfatningsret. Det yderligere medlem, nævnet består af i de sager, der er nævnt i stk. 1, nr. 4-7, skal være kyndigt i navne- og varemærkerettigheder. Der udpeges efter samme regler en stedfortræder for formanden og hvert af de andre medlemmer.

•••

Stk. 3 Valgnævnet er beslutningsdygtigt, når nævnets medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

•••

Stk. 4 Valgnævnets formand kan på nævnets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse, eller hvis udfald ikke giver anledning til tvivl.

•••

Stk. 5 Valgnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 6 Valgnævnet tilvejebringer og meddeler social- og indenrigsministeren de oplysninger, denne måtte forlange om nævnets virksomhed.

•••

Stk. 7 Social- og indenrigsministeren fastsætter Valgnævnets forretningsorden, herunder regler om indkaldelse af stedfortrædere. Social- og indenrigsministeren fastsætter vederlag og udgiftsgodtgørelse til nævnets medlemmer og deres stedfortrædere.

•••

Stk. 8 Social- og Indenrigsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Valgnævnet.

•••

Stk. 9 Folketingets Ombudsmands virksomhed omfatter Valgnævnet.

•••
profile photo
Profilside