Folkeskoleloven § 57a

Denne konsoliderede version af folkeskoleloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om folkeskolen

Lov nr. 509 af 30. juni 1993, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1396 af 05. oktober 2022,
som ændret ved lov nr. 1746 af 27. december 2016, lov nr. 209 af 05. marts 2019, lov nr. 881 af 21. juni 2022 og lov nr. 882 af 21. juni 2022

§ 57a

Rådet for Børns Læring nedsættes af børne- og undervisningsministeren.

Stk. 2 Rådet ledes af et formandskab bestående af 5-7 personer med særlig indsigt i forhold vedrørende folkeskolen og dagtilbud. Børne- og undervisningsministeren udpeger formandskabet. Blandt formandskabets medlemmer udpeger børne- og undervisningsministeren rådets formand.

Stk. 3 Rådets øvrige 18 medlemmer udpeges af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra hver af følgende organisationer og således, at hver organisation repræsenteres af 1 medlem:

 • 1) KL.

 • 2) Skole og Forældre.

 • 3) Danske Skoleelever.

 • 4) Danmarks Lærerforening.

 • 5) Skolelederforeningen.

 • 6) Danske Ungdomsskoleelevers Netværk.

 • 7) Uddannelsesforbundet.

 • 8) Landsforeningen af Ungdomsskoleledere.

 • 9) Forældrenes Landsforening.

 • 10) Daginstitutionernes Lands-Organisation.

 • 11) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.

 • 12) Fag og Arbejde.

 • 13) Lederne i Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.

 • 14) Børne- og Kulturchefforeningen.

 • 15) Danske Professionshøjskoler.

 • 16) Dansk Ungdoms Fællesråd.

 • 17) Idrættens Fællesråd.

 • 18) Danske Handicaporganisationer.

Stk. 4 Formandskab og øvrige medlemmer udpeges for en periode på 3 år. De i stk. 3, nr. 3 og 6, nævnte medlemmer udpeges dog kun for 1 år. Rådets medlemmer kan genudpeges.

Stk. 5 Indstilles der ikke medlemmer i henhold til stk. 3, kan børne- og undervisningsministeren i stedet udpege medlemmer med indsigt i vedkommende område. I det tilfælde, at en af de i stk. 3 nævnte organisationer m.v. nedlægges, kan børne- og undervisningsministeren bestemme, at en anden relevant organisation m.v. træder i stedet.