14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Folkekirkeøkonomiloven § 23

Lov om folkekirkens økonomi paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af folkekirkeøkonomiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 95 af 29. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 I hvert stift nedsættes et stiftsråd. Stiftsrådet består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. vælges i Lolland-Falster Stift 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti.

•••

Stk. 2 Valgbar til stiftsrådet som menighedsrepræsentant er enhver, der opfylder betingelserne for at kunne vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet. Valgret har de samme, som har valgret til provstiudvalg, med undtagelse af repræsentanter for valgmenigheder.

•••

Stk. 3 Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for provsterne er alle provster ansat i stiftet bortset fra domprovsten. Valgret har alle provster ansat i stiftet.

•••

Stk. 4 Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for præsterne er alle præster ansat i stiftet. Valgret har alle præster ansat i stiftet.

•••

Stk. 5 Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om valg til stiftsrådet, herunder om valgets organisering, gennemførelse m.v.

•••

Stk. 6 På det første stiftsrådsmøde efter nyvalg afgiver de menighedsrepræsentanter, som ikke tidligere har afgivet en erklæring som foreskrevet i § 7 i lov om menighedsråd, en sådan erklæring.

•••

Stk. 7 Stiftsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal.

•••

Stk. 8 Stiftsrådet vælger sin formand blandt menighedsrepræsentanterne.

•••

Stk. 9 Biskoppen er forretningsfører for stiftsrådet.

•••

Stk. 10 Stiftsadministrationen bistår stiftsrådet med varetagelsen af rådets opgaver.

•••

Stk. 11 Stiftsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

•••
profile photo
Profilside