14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Folkekirkeøkonomiloven § 15

Lov om folkekirkens økonomi paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af folkekirkeøkonomiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 95 af 29. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Myndigheder og institutioner, der helt eller delvist finansieres af fællesfonden, indsender forslag til budget for deres indtægter og udgifter på fællesfonden i det følgende regnskabsår. Forslagene indsendes til kirkeministeren inden en af denne fastsat frist.

•••

Stk. 2 Kirkeministeren fastsætter fællesfondens budget. Der kan ikke budgetteres med samlede udgifter, der er større end indtægterne fra landskirkeskatten, andre indtægter samt eventuelt videreført overskud fra tidligere år.

•••

Stk. 3 Landskirkeskattens størrelse fastsættes af kirkeministeren.

•••

Stk. 4 Landskirkeskattens fordeling mellem kommunerne sker på grundlag af de skattepligtige indkomster i kommunerne for det på fordelingstidspunktet nærmest forudgående indkomstår for de i kildeskattelovens § 1 omhandlede skattepligtige personer, således som disse indkomster er opgjort med henblik på beregning af slutskat. Ved fordelingen ses bort fra indkomster, som vedrører medlemmer af en valgmenighed og personer, der ikke hører til folkekirken.

•••
profile photo
Profilside