14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fødevareloven § 60

Lov om fødevarer paragraf 60

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fødevareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 8 af 06. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§60 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

•••

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

  • 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

  • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

•••

Stk. 3 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår, der meddeles efter reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold, som er omfattet af denne lov. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under tilsvarende betingelser som anført i stk. 2. Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer Veterinærkontrolbekendtgørelsen Bekendtgørelse om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter Bekendtgørelse om grænsekontrolsteder, inspektionscentre og kontrolsteder Hygiejnebekendtgørelsen Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Autorisationsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 5 Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 eller 3 skal der ud over de almindelige regler i straffeloven tages hensyn til, om overtrædelsen har fremkaldt fare for fødevaresikkerheden eller er begået som led i en systematisk eller forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af fødevarelovgivningen, samt til den tilsigtede eller opnåede berigelse og virksomhedens omsætning.

•••

Stk. 6 Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 eller 3 skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at virksomheden har fået anmærkninger ved mindst tre af de seneste fire foregående kontrolbesøg, hvis der med hensyn til varigheden eller alvoren af overtrædelser af fødevarelovgivningen foreligger særlige omstændigheder.

•••

Stk. 7 Ved udmåling af bødestraf for overtrædelse af bestemmelser nævnt i stk. 1 eller overtrædelse af regler fastsat efter stk. 3 skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at der ved overtrædelsen er fremkaldt nærliggende fare for spredning, herunder indslæbning, af de alvorlige indberetningspligtige smitsomme sygdomme hos klovbærende dyr, som er fastsat i medfør af § 25 i lov om hold af dyr.

•••
profile photo
Profilside