14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fehmern Bæltloven § 12

Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fehmern bæltloven og bygger på lov nr. 285 af 15. April 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Transportministeren skal i stedlige nyhedsmedier offentliggøre byggelinjepålæg efter § 10. Transportministeren skal endvidere sende meddelelse til de ejere og brugere, hvis ejendomme direkte berøres af pålægget, og hvis adkomst fremgår af tingbogen.

•••

Stk. 2 Klage over pålæg af byggelinjer skal ske, senest 4 uger efter at meddelelsen er kommet frem til den pågældende.

•••

Stk. 3 Når fristen for klage er udløbet og der er truffet afgørelse i eventuelle klagesager, skal byggelinjepålægget tinglyses med angivelse af hjemmel.

•••

Stk. 4 Klage over en afgørelse om byggelinjepålæg fritager ikke klageren for at efterkomme pålægget. Transportministeren kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

•••

Stk. 5 Byggelinjepålægget skal fra offentliggørelsen respekteres af ejendommenes ejere og brugere og af panthavere og andre indehavere af rettigheder over ejendommene, uanset hvornår rettighederne er erhvervet.

•••

Stk. 6 Forinden byggearbejder iværksættes på en ejendom, hvorpå der er pålagt byggelinjer efter § 10, skal bygherren indhente oplysning hos transportministeren om, hvorvidt arbejdets udførelse vil komme i strid med byggelinjepålægget.

•••
profile photo
Profilside