FE-loven § 3e

Denne konsoliderede version af fE-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Lov nr. 602 af 12. juni 2013,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. november 2017,
som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 1706 af 27. december 2018

§ 3e

Personoplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer og oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

Stk. 2 Behandling af personoplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer og oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Stk. 3 Personoplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer og oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles.

Stk. 4 Behandling af personoplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer og oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer skal tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysningerne. Der skal endvidere foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges.

Stk. 5 Personoplysninger, som behandles, om i Danmark hjemmehørende fysiske personer og oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Stk. 6 Forsvarets Efterretningstjeneste kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.

Stk. 7 Personoplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer og oplysninger om i Danmark hjemmehørende juridiske personer, der er omfattet af denne lov, kan overføres til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.