14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Familieretshusloven § 37

Lov om Familieretshuset paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af familieretshusloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 766 af 07. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Følgende afgørelser truffet af Familieretshuset har virkning, 2 uger efter at afgørelsen er truffet, jf. dog stk. 2-4:

•••

Stk. 2 Familieretshuset kan i en afgørelse omfattet af stk. 1 bestemme, at afgørelsen har virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt, end hvad der følger af stk. 1.

•••

Stk. 3 En afgørelse har ikke virkning efter stk. 1, hvis Familieretshuset, inden 2 uger efter at afgørelsen er truffet, har modtaget en anmodning om at indbringe afgørelsen for familieretten eller om at genoptage afgørelsen, medmindre Familieretshuset har fastsat andet i afgørelsen.

•••

Stk. 4 Frafalder en part retten efter § 39, stk. 1, til at anmode om, at en afgørelse omfattet af stk. 1 indbringes for familieretten, har afgørelsen virkning fra det tidspunkt, hvor Familieretshuset modtager meddelelsen herom, medmindre andet følger af stk. 2.

•••
profile photo
Profilside