Familieretshusloven § 37

Denne konsoliderede version af familieretshusloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Familieretshuset

Lov nr. 1702 af 27. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 07. august 2019,
som ændret ved lov nr. 962 af 26. juni 2020, lov nr. 969 af 26. juni 2020, lov nr. 344 af 22. marts 2022, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 754 af 13. juni 2023

§ 37

Følgende afgørelser truffet af Familieretshuset har virkning, 2 uger efter at afgørelsen er truffet, jf. dog stk. 2-4:

Stk. 2 Familieretshuset kan i en afgørelse omfattet af stk. 1 bestemme, at afgørelsen har virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt, end hvad der følger af stk. 1.

Stk. 3 En afgørelse har ikke virkning efter stk. 1, hvis Familieretshuset, inden 2 uger efter at afgørelsen er truffet, har modtaget en anmodning om at indbringe afgørelsen for familieretten eller om at genoptage afgørelsen, medmindre Familieretshuset har fastsat andet i afgørelsen.

Stk. 4 Frafalder en part retten efter § 39, stk. 1, til at anmode om, at en afgørelse omfattet af stk. 1 indbringes for familieretten, har afgørelsen virkning fra det tidspunkt, hvor Familieretshuset modtager meddelelsen herom, medmindre andet følger af stk. 2.