14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Familieretshusloven § 24

Lov om Familieretshuset paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af familieretshusloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 766 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Den kommunalbestyrelse, der er forpligtet til at yde hjælp til et barn efter kapitel 11 i lov om social service, jf. § 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kan anmode Familieretshuset om at indlede en sag efter forældreansvarsloven, hvis det må antages, at en afgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær kan forhindre en umiddelbart forestående anbringelse af barnet uden for hjemmet uden samtykke efter § 58 i lov om social service ved at fjerne risikoen for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade.

•••

Stk. 2 Familieretshuset skal iværksætte en undersøgelse af barnets forhold på baggrund af en henvendelse efter stk. 1. Familieretshuset og kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med undersøgelsen udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets personlige og familiemæssige forhold, der er nødvendige for undersøgelsen.

•••

Stk. 3 Finder Familieretshuset, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, behandles sagen som en § 7-sag. Familieretshuset kan ikke under behandlingen af sagen træffe midlertidige afgørelser efter kapitel 5 i forældreansvarsloven.

•••

Stk. 4 Familieretshuset holder kommunalbestyrelsen orienteret om behandlingen af sagen, herunder hvis Familieretshuset afslutter sagen, uden at der træffes en afgørelse. Har den kommunalbestyrelse, der har rettet henvendelse efter stk. 1, på tidspunktet for sagens afslutning ikke forpligtelsen til at yde hjælp til barnet efter kapitel 11 i lov om social service, gives orienteringen i stedet til den kommunalbestyrelse, der har denne forpligtelse.

•••
profile photo
Profilside