14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Færdselsloven § 92e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af færdselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§92e Transport-, bygnings- og boligministeren kan, når det findes færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt, efter høring af politiet tillade vejmyndigheder at udføre tidsmæssigt og geografisk begrænsede forsøg med håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering fastsat i medfør af § 92, stk. 1, nr. 1, og afmærket i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 95, hvorved vejmyndigheden kan flytte en ulovligt parkeret cykel til et nærmere angivet område i nærheden, hvortil der er almindelig adgang.

•••

Stk. 2 Flytningen kan ske uden meddelelse til cyklens ejer eller bruger. Det skal ved tydelig skiltning på stedet fremgå, at en ulovligt parkeret cykel vil kunne blive flyttet, og hvortil flytningen vil ske. Ved vejmyndighedens afgørelse om at flytte en ulovligt parkeret cykel i forbindelse med forsøg som omhandlet i stk. 1 finder forvaltningslovens § 19 ikke anvendelse.

•••

Stk. 3 Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte vilkår for godkendelse af forsøgsordninger i medfør af stk. 1.

•••

Stk. 4 Anmodning om tilladelse til forsøg indsendes af vejmyndigheden til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  ledsaget af en nærmere beskrivelse af forsøget.

•••
profile photo
Profilside