14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Færdselsloven § 115a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af færdselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§115a Erstatningsorgan m.v.
Transport-, bygnings- og boligministeren opretter eller anerkender et erstatningsorgan, der kan udbetale erstatning for skader forvoldt af et motordrevet køretøj, hvis Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv.

  • 1) skadelidte er bosat i Danmark,

  • 2) køretøjet er forsikret og hjemmehørende i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller køretøjet er ukendt eller det ikke er muligt at identificere det forsikringsselskab, der har ansvarsforsikret køretøjet, og

  • 3) skaden er sket i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en ikkemedlemsstat, der har tilsluttet sig ordningen med grønne kort.

•••

Stk. 2 Erstatningsorganet skal endvidere kunne udbetale erstatning for skader forvoldt af et motordrevet køretøj, der er forsikret i Danmark, hvis

  • 1) skadelidte er bosat i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union,

  • 2) køretøjet er hjemmehørende i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union end den, hvor skadelidte er bosat, og

  • 3) skaden er sket i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union end den, hvor skadelidte er bosat, eller i en ikkemedlemsstat, der har tilsluttet sig ordningen med grønne kort.

•••

Stk. 3 Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang ikkemedlemsstater i de i stk. 1, 2 og 4 samt § 115 b nævnte tilfælde sidestilles med stater, der er medlem af Den Europæiske Union. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv.

•••

Stk. 4 Transport-, bygnings- og boligministeren kan med henblik på at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF af 16. maj 2000 (fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 (femte motorkøretøjsforsikringsdirektiv) fastsætte nærmere regler om udbetaling af erstatning fra erstatningsorganet og om erstatningsorganets virksomhed. Transport-, bygnings- og boligministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om forsikringsselskabers og skadebehandlingsrepræsentanters behandling af erstatningskrav med henblik på at gennemføre de i 1. pkt. nævnte direktiver. Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul

•••
profile photo
Profilside