EUX-loven § 7

Denne konsoliderede version af eUX-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Lov nr. 578 af 01. juni 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 02. maj 2022

§ 7

For undervisning på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, gælder lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2 §§ 55-57 om lærerkvalifikationer, § 58 om institutionens leders pædagogiske opgaver og ansvar og §§ 70-72 om tilsyn, kvalitetssystem og klage i lov om de gymnasiale uddannelser gælder tilsvarende for den undervisning, der er nævnt i stk. 1, bortset fra for grundfag fra erhvervsuddannelsen. Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om, at lærere med en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD 2. del), som har undervisningskompetence til erhvervsuddannelse, men ikke opfylder kravene til lærerkvalifikationer i §§ 55-57 i lov om de gymnasiale uddannelser, med nærmere fastlagt fagdidaktisk supplering kan opnå undervisningskompetence i eux-forløb i relevante gymnasiale merkantile fag.

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om prøver og eksamen for den undervisning, der er nævnt i stk. 1, herunder om udstedelse af digitalt bevis for eux 1. del, jf. § 3 a, og digitalt eux-bevis. Børne- og undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.