EUX-loven § 3

Denne konsoliderede version af eUX-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Lov nr. 578 af 01. juni 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 02. maj 2022

§ 3

Et eux-forløb skal omfatte:

  • 1) Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på C-niveau.

  • 2) Yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau, herunder løft af de fag, der er nævnt i nr. 1, til et højere niveau. Forløbet skal ud over de obligatoriske fag, jf. nr. 1, omfatte mindst to fag på mindst B-niveau. Den enkelte elev eller lærling skal selv kunne vælge mindst et af fagene i forløbet.

  • 3) Et erhvervsområde, som består af to eller flere flerfaglige projektforløb med fokus på virkelighedsnære problemstillinger, der giver eleverne og lærlingene indsigt i fagenes identitet og forskellighed og bidrager til opbygningen af skriftlige kompetencer og generelle studiekompetencer hos eleverne og lærlingene. Erhvervsområdet afsluttes med et skriftligt erhvervsområdeprojekt, i hvilket mindst skal indgå et gymnasialt fag på A- eller B-niveau i kombination med et eller flere fag fra erhvervsuddannelsen.

Stk. 2 § 19, stk. 1-3, i lov om de gymnasiale uddannelser finder tilsvarende anvendelse for eux-forløb. Undervisningstiden i et eux-forløb for de fag og forløb, der fremgår af stk. 1, er ca. 1.675 timer. Fordybelsestiden er mindst 350 timer i merkantile eux-forløb og mindst 450 timer i tekniske eux-forløb. Hovedparten af undervisningstiden er fordelt på de enkelte fag og forløb, herunder erhvervsområdeprojektet. I undervisningstiden indgår herudover en pulje pr. elev eller lærling på 80 timer, hvorfra skolen kan fordele timer til fag eller faglige aktiviteter, hvor en eller flere elever og lærlinge vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer eller for særlige talentindsatser.

Stk. 3 Et eux-forløb udformes i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse, så de fag m.v. på gymnasialt niveau, der skal indgå i forløbet, sammen med den obligatoriske undervisning i erhvervsuddannelsen indgår i en hensigtsmæssig helhed i forhold til elevernes og lærlingenes opnåelse af generel studiekompetence.

Stk. 4 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om en afkortning af undervisningstiden, jf. stk. 2, 2. pkt., i et eux-forløb i forbindelse med en erhvervsuddannelse, hvor eleverne og lærlingene kan nå de faglige mål i de gymnasiale fag hurtigere på baggrund af kompetencer fra erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux. Dette gælder dog ikke puljen på 80 timer, jf. stk. 2, 5. pkt.