14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsuddannelsesloven § 19a

Lov om erhvervsuddannelser paragraf 19a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsuddannelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 956 af 21. June 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19a Skoleundervisningen er vederlagsfri, jf. dog stk. 2-4, 6, 7, 9 og 10 og § 19, stk. 4.

•••

Stk. 2 En skole kan opkræve betaling fra elever og lærlinge for deltagelse i ekskursioner m.v., der indgår som en del af undervisningen. Der kan dog ikke kræves betaling for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Rabat ydet i form af frirejser eller lignende skal komme samtlige deltagere til gode.

•••

Stk. 3 Ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er omfattet af den almindelige mødepligt. En elev eller lærling kan ikke udelukkes fra deltagelse heri på grund af manglende erlæggelse af deltagerbetaling.

•••

Stk. 4 Deltagelse i ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der vedrører andet end forplejning eller udgør mere end 50 kr. pr. døgn pr. deltager, er frivillig for den enkelte elev eller lærling, og skolen skal tilbyde alternativ undervisning til elever og lærlinge, der ikke deltager.

•••

Stk. 5 De i stk. 3, 4 og 9 nævnte beløb reguleres hvert år med virkning fra den 1. august med satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 10. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende grænse før afrunding. Når reguleringen giver anledning til en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet, bekendtgøres dette af børne- og undervisningsministeren.

•••

Stk. 6 De undervisningsmidler, der er nødvendige for undervisningen, skal af skolen stilles til rådighed for eleverne og lærlingene uden betaling, jf. dog stk. 7.

•••

Stk. 7 Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at eleverne og lærlingene i begrænset omfang selv anskaffer undervisningsmidler. Betaling for fotokopier til undervisningsbrug kan fastsættes som en gennemsnitsbetaling for skolens elever og lærlinge eller for grupper af elever og lærlinge på skolen.

•••

Stk. 8 Børne- og undervisningsministeren kan delegere sine beføjelser efter stk. 7 til skolerne.

•••

Stk. 9 En skole skal opkræve deltagerbetaling på 120 kr. pr. fag for deltagelse i undervisning og prøver, som udbydes i medfør af § 7.

•••

Stk. 10 En skole, der udbyder erhvervsuddannelser i medfør af § 18, stk. 3, kan uanset bestemmelserne i stk. 1-7 opkræve betaling for deltagelse i undervisningen m.v. Dette gælder dog kun, hvis skolen ikke modtager samme tilskud fra staten som institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

•••
profile photo
Profilside