14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervslejeloven § 45

Lov om leje af erhvervslokaler m.v. paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervslejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1218 af 11. October 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Leverer udlejeren varme og varmt vand samt andre ydelser som nævnt i stk. 2, kan denne kræve sine udgifter til lejerens forbrug samt andel i andre udgifter refunderet. Udlejeren kan ligeledes kræve sine udgifter til lejerens forbrug af vand og køling refunderet efter reglerne i dette kapitel, når forbruget fordeles på grundlag af fordelingsmålere. Udgifterne hertil kan ikke indeholdes i lejen, medmindre parterne har aftalt dette.

•••

Stk. 2 Udgifterne opgøres i et forbrugsregnskab for ejendommen. For så vidt angår varme og varmt vand, kan udlejeren i regnskabet kun medtage udgiften til brændselsforbruget, herunder el og gas til opvarmning, og for så vidt angår køling, kan udlejeren kun medtage udgiften til energiforbruget i regnskabsperioden. Sker leverancen fra et kollektivt forsyningsanlæg, skal udlejeren dog medtage den samlede udgift. Endvidere skal udgifter til energimærkning og udgifter til kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, dog ligeledes medtages i regnskabet. Ligeledes kan samtlige udgifter vedrørende forsyning med vand, herunder vand- og afledningsafgift, medtages. Rabatydelser og lignende skal godskrives regnskabet.

•••

Stk. 3 Indeholder forbrugsregnskabet både udgifter til kollektiv varmeforsyning, til køling og til vand, og er det ikke muligt at fastsætte sammenfaldende regnskabsår eller afregningsperiode for de tre ydelser, jf. § 46, stk. 4, kan udlejeren vælge at udarbejde et separat regnskab for vandudgifter efter reglerne i dette kapitel.

•••

Stk. 4 Leverer udlejeren hverken varme eller varmt vand, og afregnes lejerens forbrug af vand eller køling ikke på grundlag af fordelingsmålere, kan udlejeren undlade atudarbejde forbrugsregnskab. Udgifter, som følger af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, kan i så fald opkræves efter reglerne i § 11.

•••
profile photo
Profilside