14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsfondsloven § 64

Lov om erhvervsdrivende fonde paragraf 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Medarbejderrepræsentation
De i selskabsloven og i henhold til denne fastsatte regler om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse på en erhvervsdrivende fond og dens dattervirksomheder. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af medarbejderne, deltager kun i behandlingen af spørgsmål, som ikke vedrører erhvervsvirksomheden, hvis dette er bestemt i vedtægten. I det omfang nye bestyrelsesmedlemmer skal udpeges af bestyrelsen, deltager de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af medarbejderne, ikke i udpegningen, medmindre andet er bestemt i vedtægten.

•••

Stk. 2 Hvor de af medarbejderne valgte bestyrelsesmedlemmer efter stk. 1, 2. eller 3. pkt., ikke deltager i behandlingen, medregnes de pågældende bestyrelsesmedlemmer ikke, når det til en beslutning kræves, at et bestemt antal af medlemmerne eller en bestemt del af bestyrelsen er til stede.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte særlige regler for selskabs- og koncernrepræsentation i erhvervsdrivende fonde.

•••
profile photo
Profilside